Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Különleges gyártástechnológiák; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Különleges gyártástechnológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT326M
Levelező: GEGTT326ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Dr. Maros Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képessé válnak a korszerű technológiák alkalmazására.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

A különböző energiaforrásokat hasznosító anyagszétválasztáson alapuló megmunkálások osztályozása. Megmunkálás leválasztással, mechanikai-, kémiai-, elektrokémiai- és hőenergiát felhasználó különleges megmunkálások. Megmunkálás víz, lézer és plazmasugárral. Nagy energiasűrűségű, korszerű megmunkálási módszerek. Gyors prototípus készítési technológiák. Sztereolitográfia, lézer szinterelés, huzalfelrakás, három dimenziós nyomtatás. Szemléltető, gyártást támogató és funkcionális modellek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi elégséges szintű megírása (min25pont), Kiselőadás készítése és tartása megadott különleges megmunkálásból.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi elégséges szintű megírása (min25pont), Kiselőadás készítése és tartása megadott különleges megmunkálásból.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy a zárthelyire és az előadásra kapott jegyek (pontszámok) átlaga alapján képződik, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegy a zárthelyire és az előadásra kapott jegyek (pontszámok) átlaga alapján képződik, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1. Takács János: Korszerű technológiák a felülettulajdonságok alakításában, Műegyetemi Kiadó, 2004, p346
2. Niebel-Draper-Wysk: Modern manufacturing process Engineering, Mc Graw-Hill Publishing Company 1989, p986.

Ajánlott irodalom:

1. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I., Gépgyártástechnológia alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
2. Csanády A-Kálmán E.-Konczos G.: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába, MTA Kémiai Kutatóközpont ELTE Eötvös Kiadó, 2009, p313
3. T. Jagadeesha: Non-Traditional Machining Processes, I K International Publishing House, 2016, p268