Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Minőségirányítás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Minőségirányítás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT404B
Levelező: GEGTT404BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEMAN110B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Minőségirányítási irányzatok elveinek megismertetése, alkalmazásuk jellemzőinek bemutatása.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
Attitűd: Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

A minőségirányítási rendszer követelményei a tervezés, a gyártás a szerelés folyamatában. Általános irányítási (menedzsment) ismeretek. Minőségügyi alapok. A továbbfejlesztett minőségfogalom. Vezetési módok, irányzatok. Szervezet, szervezetfejlesztés. Minőségpolitika és stratégia. Stratégiák készítésének módjai. Minőségirányítási rendszerek dokumentálása. Integrált vállalatirányítási rendszerek. A LEAN rendszerek főbb jellemzői. Minőségirányítási rendszerek auditálása és tanúsítása. Minőség költség összetevői. A minőség díjazása. Minőségdíjak fajtái, pályázati és értékelési rendszer. Kísérlettervezési módszerek. A számítógépes minőségszabályozás stratégiai rendszere. Minőségelemzési és fejlesztési módszerek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1. Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minőségügybe. A minőségügy gyakorlati kérdései, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
2. Hartman, M. G. (editor): Fundamental Concepts of Quality Improvement, ISBN 0873895258, 2002.
3. Dr. Koczor Zoltán (szerk.): Minőségirányítás rendszerek fejlesztése, TÜV, Rheinland Akadémia, Bp,, 2001.

Ajánlott irodalom:

1. Godfrey, A. B.; Juran, J. M.: Juran's Quality Handbook,, ISBN 007034003X, 1999.
2. Montgomery, D. C.: Design and Analysis of Experiments, ISBN 047148735X, 2004
3. Fridrik L.: Válogatott fejezetek a gépgyártástechnológiai kísérletek témaköréből, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998