Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Lean gyártás és karbantartás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Lean gyártás és karbantartás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT290-B
Levelező: GEGTT290-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A lean-központú gyártás fontosabb elemeinek részletes megismerése. A különböző faktoriális kísérlettervezési módszerek megbízható alkalmazása. A TPM technikák jellegzetességeinek elsajátítása.


Tudás: Ismeri a logisztikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes irányítani és ellenőrizni a logisztikai folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
Attitűd: Törekszik arra, hogy hogy önképzése a logisztika szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A gyártórendszerek fő jellemzői. A lean-központú gyártás eszközei és technikái. Lean alapelvek. A lean gyártással kapcsolatos kulcsfontosságú megfigyelések, a lean kapcsolata a környezeti teljesítménnyel és szabályozás rendszerrel. A veszteségforrások visszaszorítása. A standardizált munkafolyamatok. Irányelvek a standard munka fenntartásához. Ciklusidő, kibocsátási ütem. Termelési kapacitástáblázat készítése. Vizualizáció a gyárban. A veszteségforrások azonosítása, eliminálása. Kis, közép és nagy Kaizen. Elemzőmódszerek a veszteség-okok feltárására. A Kaizen klasszikus és új eszközei. LEAN eszközök. Statisztikai folyamatszabályozás. A Taguchi-féle teljes faktoriális kísérlettervezés módszertana. A részleges faktoriális kísérlettervezés. A kísérlettervezés alkalmazása az optimális paraméterek meghatározására. A számítógéppel támogatott karbantartási rendszerek. A karbantartási rendszerek fő irányai. A teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) kialakulása, felépítése. Klasszikus TPM szemlélet. Autonóm karbantartás célja, elvi háttere, építőelemei. Karbantartás-fejlődés célja. A karbantartás-fejlesztés időterve. TPM elvek alkalmazása a rugalmas gyártórendszerekben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése és a kísérlettervezéssel kapcsolatos egyéni feladat megoldása.
Az aláírás megszerzése:
- Az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvétel.
- Zárthelyi minimum elégséges megírása (megfelelt 40%-tól)
-Az alkalmazástechnikai feladatok megadott határidőre való legalább elégséges szintű elkészítése, és beadása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi írásbeli zárthelyi dolgozat teljesítése és a kísérlettervezéssel kapcsolatos egyéni feladat megoldása.
Az aláírás megszerzése:
- Az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvétel.
- Zárthelyi minimum elégséges megírása (megfelelt 40%-tól)
-Az alkalmazástechnikai feladatok megadott határidőre való legalább elégséges szintű elkészítése, és beadása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi, értékelése ötfokozatú (0-20: elégtelen; 21-27: elégséges; 28-35: közepes; 36-43: jó; 44-50: jeles).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1. Péczely Gy., Péczely Cs., Péczely Gy.: LEAN Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben, A.A. Stádium, 2011.
2. Fridrik L.: Válogatott fejezetek a gépgyártás-technológiai kísérletek tervezése témaköréből, Tankönyvkiadó, 1989.
3. J. P. Womack, D. T. Jones: Lean thinking, Simon & Schuster Inc., 2008.
4. Montgomery D. C.: Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, 2009.
5. Narusawa T., Shook J.: Kaizen Expressz, Alapismeretek a lean utazáshoz, LEI Magyarországi Egyesülete, 2014

Ajánlott irodalom:

1. N.N. A standard munkavégzés, KAIZEN PRO Kft., 2009
2. Taguchy G.: System of Experimental Design, UNIPUB/Kraus, 1987.
3. Stapelberg R. F.: Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design, Springer, 2009.