Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gyártás és gyártórendszerek tervezése; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gyártás és gyártórendszerek tervezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT300-B
Levelező: GEGTT300-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács György - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGTT500-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képessé válnak a gyártási folyamatok szervezésére és tervezésére, a gyártórendszerekben lezajló folyamatok elemzésére és irányítására.


Tudás: Ismeri a logisztikai folyamatok megvalósítására alkalmas járművek és géprendszerek működési elveit, szerkezeti jellemzőit.
Képesség: Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket.
Attitűd: Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Gyártórendszerek és belső hierarchiájuk. Gyártási formák és rendszerek. Rugalmas gyártórendszerek és cellák. A rugalmas gyártórendszerek alrendszerei: megmunkáló, anyagmozgató, informatikai és forgácskezelő alrendszer. A rugalmas gyártás tervezésének technológiai alapjai. Gyártórendszerek kapacitása, kapacitási problémák feloldásának lehetőségei. Típus- és csoporttechnológiai folyamatok. Az alkatrészgyártás technológiai folyamatának modellezése. Optimálási lehetőségek a gyártás- és gyártórendszer tervezése során. A számítógéppel segített gyártás (CAM) technológiai kérdései. Számítógéppel integrált gyártás (CIM) elemei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi számonkérés során szerzett jeles zárthelyi eredmény a vizsgán 1 jeggyel jobb osztályzatot jelent.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi számonkérés során szerzett jeles zárthelyi eredmény a vizsgán 1 jeggyel jobb osztályzatot jelent.
Kötelező irodalom:

1. Dudás I.- Cser I.: Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése Miskolci Egyetemi Kiadó , 2004.
2. Dr. Horváth Mátyás - Dr. Markos Sándor: Számítógéppel Integrált Gyártás. Felsőoktatási tankönyv. Gábor Dénes Főiskola, Bp., 1996.
3. George Chryssolouris: Manufacturing Systems: Theory and Practice, Springer., 2006, p602

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Horváth László: Gyártási technológiák tervezése számítógépes rendszerekben. BDMF, Jegyzet., Budapest, 1995. OMK 426061.
2. Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc,1998.