Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Precíziós megmunkálások; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Precíziós megmunkálások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT148-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min 150kr
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a forgácsolás(elmélet) alapjainak és az alkatrészgyártás általános és tipikus forgácsoló eljárásainak és módszereinek megismertetése és a jellegzetes felületek megmunkáló eljárásainak elsajátítása.


Tudás: Ismeri az energetikai területen alkalmazott fontosabb szerkezeti anyagokat és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes az energetikai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes az energetikai műszaki-technológiai rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az energetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Megosztja tapasztalatait munkatársaival így is segítve fejlődésüket.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Preciziós megmunkálások és szerszámai. Szuperkemény szerszámokkal végzett forgácsleválasztás törvényszerűségei. Forgácsolás kombinált eljárással. Pontossági és felületminőségi mérések, ellenőrzések. Alakos felületek megmunkálása. Forgácsolt felületek 2D és 3D érdessége és az érdesség becslése. Többélű szerszámmal végzett forgácsolás. Nagyelőtolású homlokmarás vizsgálata. Alkatrészek előállítása a felületi (felszíni) réteg hideg-képlékeny alakításával. Vízsugaras megmunkálás.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1 Bali János: Forgácsolás Tankönykiadó, Bp. 1985.
2 Bálint Lajos: A forgácsoló megmunkálás tervezése Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1967.
3 Fridrik László: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet), Miskolci Egyetemi kiadó, 1992
4 Gribovszki László: Gépipari megmunkálások Tankönykiadó, Bp. 1977.
5 Droboslav Nemec és kollektívája: Gépi megmunkálás Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1985.