Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT508-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Specializá
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és (GEGTT506-B v. GESGT121-B) és (GTGKG112-BS v. GEVGT041-B)
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 13
Számonkérés módja: Gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elkészítsék első önálló mérnöki alkotásukat egy gépipari termék vagy alkatrész gyártástechnológiájának kidolgozásával, ezáltal igazolva, hogy képesek önálló mérnöki munka végzésére.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: Képes a folyamat- és működésfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában való részvételre, és e csoportok munkájának koordinálására. Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására. Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására és felhasználására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
a tantárgy teljesítéséhez a hallgatónak a megadott határidőig be kell adnia szakdolgozatát.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat a félévközi teljesítmény, valamint a félév végén leadott szakdolgozat alapján.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II., Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001., p314
2. Dr. Fridrik L. - Nagy S. - Orosz L. - Vékony S.: Alkatrészgyártás és szerelés I., Tankönyvkiadó Budapest 1979.
3. Horváth M. - Somló J.: A forgácsoló megmunkálások optimálása és adaptív irányítása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1990. 4. Gideon Halevi: Process and Operation Planning Revised Edition of The Principles of Process Planning: A Logical Approach, 2003 Springer Science + Business Media Dordrecht, Technion, Haifa, Israel
Ajánlott irodalom:
1. D. Kochan: Folyamattervezés és feldolgozás a gépgyártásban, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1981.
2. Gépipari technológusok zsebkönyve, Szerkesztette Rábel, Gy., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
3. Peter Scallan: Process Planning, Butterworth-Heinemann Oxford 2003, ISBN 0 7506 5129 6, p496