Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTTSzGyBM-B
<
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Specializá
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGTT506-B v.
GESGT121-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: Aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatok ipari körülmények között megismerjék a gépgyártástechnológia és a minőségmenedzsment jellegzetes feladatait, eszközeit és módszereit, valamint végrehajtsanak az adott cégnél egy olyan tervezési feladatot, melynek problémaköre a leendő szakdolgozatuk témájául szolgálhat.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért.
Tárgy tematikus leírása:
A tantárgy teljesítése során a hallgatók ipari üzemekben vesznek részt gyakorlaton. Megismerik a cég felípítését, az ott alkalmazott technológiai és minőségbiztosítási módszereket, a gyártórendszer működését és irányítását. Egyéni feladat keretében a cégnél lévő műszaki probléma megoldásával foglalkoznak. Ez a téma kerül későbbiekben részükre szakdolgozat téma kiírására.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az alírás feltétele a 6 hetes nyárigyakorlat teljesítésének a cég által történő igazolása, valamint egy nyári gyakorlati beszámoló beadása, melynek legalább 50 pontot el kell érnie.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1. Bálint L: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967, p883
2. Peter Scallan: Process Planning, Butterworth-Heinemann Oxford 2003, ISBN 0 7506 5129 6, p496
3. Rábel Gy.: Gépipari technológusok zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977., p967