Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT504-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Specializá
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Kurilla Enikő, mesteroktató
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGTT500-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: Gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Cél a főbb minőségellenőrzési és minőségbiztosítási alapelvek és módszerek megismertetése a hallgatókkal a LEAN eszközök figyelembevételével.


Tudás: Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. Ismeri a műszaki szakterülethez kapcsolódó gazdálkodás- és szervezéstudományi szakterületek (menedzsment, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, innováció-menedzsment, környezetmenedzsment, termékmenedzsment, logisztikai menedzsment, stratégiai menedzsment, vállalkozásmenedzsment, információmenedzsment, marketing, közgazdaságtan, jog) alapjait, követelményeit, összefüggéseit. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes műszaki, technológiai, beruházási, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási, informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére és fejlesztésük összehangolására. Képes a versenytársak, a termékek, a piaci lehetőségek elemzésére és a termékek, műszaki tartalmú szolgáltatások értékesítése. Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg. Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai kérdések végiggondolására. Felelősséget érez a fenntartható fejlődésért. Felelősséget érez munkahelyéért és beosztott munkatársaiért.
Tárgy tematikus leírása:

A minőségellenőrzés és minőségbiztosítás helye a minőségirányítás rendszerében. Az ellenőrzés feladatai, céljai, területei. Az ellenőrzés és a biztosítás kölcsönös viszonya. A minőségellenőrzés folyamatmodelljei. Minőségellenőrzési tervek elvi alapjai. Minőségellenőrzési adatok feldolgozása, elemzési technikái. Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végtermék ellenőrzés. Mérési szoftverek alkalmazása a minőségellenőrzésben. A minőségbiztosítással kapcsolatos, a minőség létrehozásához szükséges tevékenységek, tárgyi, személyi, szervezeti feltételek. Különböző problémamegoldó módszerek és hibafeltáró technikák. Statisztikai módszerek a minőségbiztosításban (SPC, SQC). Gép, folyamat és mérőeszköz alkalmassági vizsgálatok. Minőségi hibák elemzési, megelőzési módszerei, valamint a minőség javításának és fejlesztésének módszerei. Veszteségforrások visszaszorítása, LEAN standardizált munkafolyamatok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása + 1 db egyéni feladat

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Gyakorlati jegy: 1-től 5-ig terjedő osztályzat, a zárthelyi dolgozatok eredménye alapján; 0 - 49% elégtelen (1)

50 - 65% elégséges (2)

66 - 77% közepes (3)

78 - 89% jó (4)

90 - 100% jeles (5)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: