Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT506-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Specializá
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGTT502-B v.
-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: Gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók önálló feladat keretében kidolgozzák egy megadott alkatrész technológiai folyamatát, ezáltal képessé váljanak a későbbi szakdolgozat elkészítésére.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért.
Tárgy tematikus leírása:

A technológiai tervezés feladata, hierarchiai szintjei. A technológiai dokumentációk tartalmi jellemzői, sajátosságai. A technológiai előtervezés feladatai. Tömegszerűségi együttható meghatározása, a gyártás szervezési rendszere. Az előgyártmány meghatározásának lépései. Műveletek generálása. Műveleti sorrend meghatározása, gép- és készülékválasztás. Tengely és tárcsaszerű alkatrészek jellegzetes technológiái. CAD rendszerek alkalmazása. Alkatrészrajz és előgyártmány megtervezése NX rendszerben. A művelettervezés feladatai. A szerszámválasztás elméleti kérdései és gyakorlati módszerei. Számítógéppel segített szerszámválasztás. Forgácsoló műveletek tervezése NX rendszerben. Műveleti utasítás elkészítése. Technológiai adtok és normaidők meghatározásának elvei. Mérési feladatok megtervezése. Mérőeszközök kiválasztása.1

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db önálló tervezési feladat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat a féléves tervezési feladat eredménye alapján.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Bálint L: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967, p883
2. Peter Scallan: Process Planning, Butterworth-Heinemann Oxford 2003, ISBN 0 7506 5129 6, p496
3. Rábel Gy.: Gépipari technológusok zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977., p967