Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Technológiai rendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Technológiai rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT502-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Specializá
Tárgyfelelős: Ferencsik Viktória - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGTT500-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: Kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a technológiai rendszerek sajátosságait, a legfontosabb megmunkálási módokat és a jellegzetes felületek előállításának lehetséges eljárásait.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre.
Autonomia és felelősség: A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A gépipari vállalat modellezése, technológiai rendszerek, gyártórendszerek fogalma, fő jellemzője. Gyártási és technológiai tervezési alapelvek. Fogalmi meghatározások. Külső, belső és síkfelületek határozott élű szerszámokkal végzett, jellegzetes megmunkálási módjai. Az abrazív megmunkálások csoportosítása. A rövid és hosszúlöketű dörzsköszörülés lényege, jellegzetes paraméterek, lejátszódó folyamatok A tükrösítés és a polírozás folyamata. Jellegzetes alakos felületek megmunkálása. Nyomatékátvivő felületek megmunkálása és szerszámai. Ék- és reteszhorony felületek előállítása. Bordáskötés kialakítása. Alakos forgásfelületek megmunkálása. Menetek megmunkálása. Fogazatok megmunkálása határozott élű szerszámokkal. Hengeres kerekek gyártásának sajátosságai. Fogazatok finom és kiegészítő megmunkálásai. Különleges megmunkálások. Elektroeróziós, lézeres és plazmasugaras megmunkálások. Vízsugaras, elektronsugaras, ultrahangos és elektrokémiai megmunkálások.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi számonkérés során szerzett jeles zárthelyi eredmény a vizsgán 1 jeggyel jobb osztályzatot jelent.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Gyáni K.: Gépgyártástechnológia alapjai I., Tankönyvkiadó, Bp. 1979.
2. Gépgyártástechnológia alapjai I., példatár és segédlet. Szerkesztette: Gyáni Károly, Tankönyvkiadó, Bp. 1981.
3. Bali, J.: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 4. Gideon Halevi: Process and Operation Planning Revised Edition of The Principles of Process Planning: A Logical Approach, 2003 Springer Science + Business Media Dordrecht, Technion, Haifa, Israel