Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműgyártás és szerelés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműgyártás és szerelés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT606-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Sztankovics István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás, mérnöktanár
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGTT602-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy ismereteinek elsajátításával a hallgatók megismerik az autóipari gyártó- és szerelő rendszerek legfontosabb elemeit, struktúráját és tervezésük alapvető lépéseit. Képessé válnak azok üzemeltetésének irányítására.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
Tárgy tematikus leírása:

Gyártástervezés alapjai. A gépipari termékek és a szerelés adekvát hierarchikus struktúrája. A technológiai folyamat tervezése. Tervezési szintek, részfeladatok. Műveleti sorrendtervezés. Műveletek tervezése. Jellegzetes járműalkatrészek, fő egységek (motor, sebességváltó, futómű, fék, kiegészítők stb.) gyártástechnológiai eljárásainak jellemzői. Gyártmány tagolása, szerelési családfák. Szerelhetőség vizsgálata, szereléshelyes konstrukció. Cserélhetőség elmélet. Méretláncok. Szerelési méretláncok elemzése. Kötésmódok és azok létrehozásának technológiai jellemzői. A járműgyártásban alkalmazott leggyakoribb oldható és nem oldható kötések. Szerelésbarát kötésformák. Jellegzetes gépjármű egységek (motor, sebességváltó, stb.) szerelése. A járműipari gyártási/szerelési folyamatok és rendszerek bemutatása és elemzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása + 1 tervezési feladat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Németh Tibor: Gépipari szerelés, MK, 1981
2. Dr.Vraukó László: Gépipari szerelési példatár, MK, 1983

Ajánlott irodalom:

1. Jeffrey K. Liker: A TOYOTA-módszer , 2008 HVG Kiadó
2. K. Brankamp: Gyártási és szerelési kézikönyv. MK. Budapest 1980.
3. Kalpakjian - Schmid: Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall Inc. Publ. 2001, ISBN 0-201-36131-0