Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Minőségbiztosítás a járműgyártásban; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Minőségbiztosítás a járműgyártásban
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT604-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Kun-Bodnár Krisztina - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGTT500-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

 Az autógyártás során használatos minőségbiztosítási és szabályozási módszerek, matematikai-statisztikai folyamat szabályozás megismerése, elsajátítása. Az elsajátított ismeretek segítségével a hallgatók képessé válnak az autógyártásban használt minőségellenőrzési folyamatok szervezésére, felügyeletére.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit. Ismeri a járművekkel és mobil gépekkel megvalósítandó logisztikai és közlekedési folyamatok szükségleteit, elvárásait és feltételrendszereit. Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes irányítani, ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási és üzemeltetési folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére. Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

A minőségirányítás és a minőségügyi rendszer alapelvei. A vállalati minőségbiztosítási rendszer követelményei, a tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a szerelés, végellenőrzés és a vevőszolgálat során. Az ISO/TS 16949 szabvány főbb jellemzői. A minőség tervezése. Belső és külső audit. A gyártási és szerelési folyamat minőségszabályozása. FMEA és SPC analízis. A minőség ellenőrzése és tanúsítása. Idegenáru, alkatrész és gyártmányvizsgálat méréstechnikája. Gyártó és mérőeszközök felügyelete. Laborok akkreditálása. Minőségjavító, -tartó és fejlesztő szabályozás stratégiája és taktikai módszerei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 db félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi zárthelyi dolgozat 20 %-ban beszámít a kollokvium eredményébe

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: