Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Hő- és hangszigetelés; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Hő- és hangszigetelés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT202M
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Bolló Betti - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Fodor Béla, tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A műszaki gyakorlatban alkalmazott hő- és hangszigetelési anyagok és az alkalmazásukhoz szorosan kapcsolódó fizikai alapismeretek bemutatása. Az ismertetett paramétereken túl betekintést adunk a hő- és hangszigetelési feladatok számítógéppel segített bevezető szintű megoldási folyamataiba.


Tudás: Ismeri az energetikai mérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. Rendelkezik az energetikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. Részletekbe menően ismeri és érti az energetikai szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri az energetikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri a kutatáshoz, a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Ismeri az összetett energetikai rendszerek viselkedésének modellezéséhez szükséges dinamikus szimulációs eljárásokat és elterjedtebb számítógépi programokat.
Képesség: Képes az energetikai és energiaellátó rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, majd ezek alapján következtetéseket levonására. Képes a társadalmi-gazdasági folyamatok energetikával kapcsolatos statisztikai adatainak feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, és ezek alapján következtetések levonására. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex energetikai rendszerek globális tervezésére, létesítésének előkészítésére és irányítására, majd üzemeltetésére. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett. Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Tevékenységét rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben, a fenntarthatóság és energiatudatosság szempontjait előtérbe helyezve végezi. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez. Folyamatos önművelést és önfejlesztést, valamint egészségfejlesztést folytat, megszerzett ismeretit bővíti, szemléletét formálja. Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, annak hiteles közvetítésére. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Lehetőségeihez mérten aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat. Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására. Nyitottan áll a tevékenységét érintő kritikai észrevételekhez.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Felelősséggel viseltetik a gazdaságosság, hatékonyság, fenntarthatóság, az emberi egészség és biztonság, valamint a környezettudatosság terén. Szakmai közéleti tevékenysége során tapasztalatait megosztja a szakterület művelőivel, anélkül, hogy saját értékrendjét rájuk kényszerítené.
Tárgy tematikus leírása:

A hőátbocsátás elméleti alapjai: Energia egyenletek. Szilárd testekben kialakuló hővezetési feladatok numerikus vizsgálatára alkalmas feladat matematikai megfogalmazása. Fűtött szilárd test körül kialakuló folyamatok vizsgálata. Az épületszerkezetek, épületgépészeti berendezések hőszigetelésének gyakorlati megoldásai. Hangtani és akusztikai alapismeretek: Az épületszerkezetek hangszigetelésének elméleti alapjai. Hangszigetelés gyakorlati megoldásai. Hőtani és akusztikai feladatok gyakorlati alkalmazása numerikus vizsgálat segítségével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a kiadott feladat megfelelő szintű megoldása .
Az előadások 60%-án kötelező a részvétel, valamint a gyakorlatok maximum 30%-ról lehet hiányozni!
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félév során 1 zárthelyi dolgozat írandó. A gyakorlati jegyet a zárthelyi eredménye adja, melyet a beadott évközi feladat legfeljebb egy jeggyel módosíthat mindkét irányba.
Osztályozás:
0-49% elégtelen;
50-60% elégséges;
61-74% közepes;
75-84% jó;
85-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

[1] Czibere, T.: Vezetéses hőátvitel, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.
[2] Beranek, L.L.: Zajcsökkentés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
[3] ANSYS, Inc.: ANSYS FLUENT Theory Guide, Southpointe, 275 Technology Drive Canonsburg, PA 15317, ansysinfo@ansys.com, http://www.ansys.com (gyakorlati órán elérhető dokumentáció)
[4] Y.V.C.Rao-An Introduction to Thermodynamics-New Age International (P) Ltd, 2004
[5] Yunus A.Cengel-Thermodynamics-International Edition, 2006

Ajánlott irodalom:

[1] Gombás Pál: FIZIKA mérnökök számára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
[2] Tarnóczy Tamás: Hangnyomás, hangosság zajosság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
[3] P Nagy József: A hangszigetelés elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
[4] Albert János: A hőszigetelés kézikönyve, Műszaki Könykiadó, Budapest, 1962.
[5] Ludvig, Gy.: Gépek dinamikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.
[6] Kováts, A.: Gépszerkezettan (Műszaki akusztika), Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
[7] Szentmártony, T., Kurutz, I.: A műszaki akusztika alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Horváthné P. Judit, Laczkovics Zoltán.: Építészeti hőszigetelő anyagok, Építésügyi Téjékoztató központ Kft., 1998