Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Autóipari megmunkálási eljárások; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Autóipari megmunkálási eljárások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT602-B
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Felhő Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kun-Bodnár Krisztina tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGTT500-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az autóiparban leggyakrabban előforduló jellegzetes forgácsoló megmunkálások és a gépjárművek legfontosabb hajtáselemei gyártástechnológiájának megismerése. A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz az autógyártásban felmerülő feladatok megoldására, szervezésére és végrehajtásának koordinálására.


Tudás: Birtokában van a járművek és mobil gépek gyártásával, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályoknak, eszközöknek.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

A gépgyártástechnológia tudományterületei, alapfogalmai és rendszerjellemzői, struktúrája. Megmunkálási eljárások áttekintése. A megmunkálások mozgásviszonyai. A szerszámok geometriája. Szerszámanyagok. Szerszámok kopása, éltartama. Külső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámmal állandó vagy változó keresztmetszetű forgács folyamatos vagy szakaszos leválasztásával. Belső hengeres és sík felületek megmunkálása egy és többélű szerszámokkal. Külső-, belső és sík felületek köszörülése és finommegmunkálása. Nyomatékátvivő felületek (ék- és reteszkötések, bordáskötés, sokszögfelületek, stb.) megmunkálása és szerszámai. Fogazatok megmunkálása (profilozó és lefejtő eljárások) határozott és határozatlan élű szerszámokkal. Megmunkálási adatok meghatározása, optimális értékei. Különleges (speciális) eljárások: A megmunkált felületek pontossága és minősége. Jellegzetes járműipari alkatrészek megmunkálásának tervezése

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Fridrik L.: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011
2. Gribovszki László: Gépipari megmunkálások Tankönykiadó, Budapest, 1977.
3. Dudás Illés : Gépgyártástechnológia III. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.

Ajánlott irodalom:

1. Hassan El-Hofy: Advanced Machining Processes, McGraw-Hill Professional, 2005., ISBN 9780071453349
2. Bali, J.: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
3. Angyal Béla - Cverencz János - Pópity Sándor: Forgácsolástechnológiai táblázatok. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1971