Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Precíziós megmunkálások; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Precíziós megmunkálások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT148-B
Levelező: GEGTT148-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: Szabadon v
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min 150kr
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a forgácsolás(elmélet) alapjainak és az alkatrészgyártás általános és tipikus forgácsoló eljárásainak és módszereinek megismertetése és a jellegzetes felületek megmunkáló eljárásainak elsajátítása.


Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Preciziós megmunkálások és szerszámai. Szuperkemény szerszámokkal végzett forgácsleválasztás törvényszerűségei. Forgácsolás kombinált eljárással. Pontossági és felületminőségi mérések, ellenőrzések. Alakos felületek megmunkálása. Forgácsolt felületek 2D és 3D érdessége és az érdesség becslése. Többélű szerszámmal végzett forgácsolás. Nagyelőtolású homlokmarás vizsgálata. Alkatrészek előállítása a felületi (felszíni) réteg hideg-képlékeny alakításával. Vízsugaras megmunkálás.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1 Bali János: Forgácsolás Tankönykiadó, Bp. 1985.
2 Bálint Lajos: A forgácsoló megmunkálás tervezése Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1967.
3 Fridrik László: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet), Miskolci Egyetemi kiadó, 1992
4 Gribovszki László: Gépipari megmunkálások Tankönykiadó, Bp. 1977.
5 Droboslav Nemec és kollektívája: Gépi megmunkálás Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1985.