Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gyártási folyamatok minőségbiztosítása; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gyártási folyamatok minőségbiztosítása
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT114-B
Levelező: GEGTT114-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kun-Bodnár Krisztina, tanársegéd
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGTT102-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Cél a gyártási folyamatok főbb minőségbiztosítási alapelveinek és módszereinek megismertetése a hallgatókkal a LEAN eszközök figyelembevételével.


Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

A gyártási folyamatok főbb jellemzői. A gyártórendszerek főbb jellemzői. A technológiai tervezés szintjei. A termelés stratégiai döntései. A minőség értelmezése a gyártási-, termelési folyamatokban. A gyártás fő-, segéd- és mellék folyamatai. A minőség létrehozásához szükséges tevékenységek, tárgyi, személyi, szervezeti feltételei. Különböző minőségtechnikák bemutatása, problémamegoldó és hibafeltáró technikák, továbbá adatgyűjtő eszközök és módszerek. Statisztikai módszerek a minőségbiztosításban (SPC, SQC). Gép, folyamat és mérőeszköz alkalmassági vizsgálatok. Minőségi hibák elemzési, megelőzési módszerei. A minőség javításának és fejlesztésének módszerei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Félévvégi értkelés jegye: Félévközi teljesítmény: 1/3 + Félévvégi teljesítmény 2/3
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: