Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTTSzGyBG_T-B
Levelező: GEGTTSzGyBG_T-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Sztankovics István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGTT132-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatok ipari körülmények között megismerjék a gépgyártástechnológia jellegzetes feladatait, eszközeit és módszereit, valamint végrehajtsanak az adott cégnél egy olyan technológia tervezési feladatot, melynek problémaköre a leendő szakdolgozatuk témájául szolgálhat.
Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:
A tantárgy teljesítése során a hallgatók ipari üzemekben vesznek részt gyakorlaton. Megismerik a cég felípítését, az ott alkalmazott technológiai és minőségbiztosítási módszereket, a gyártórendszer működését és irányítását. Egyéni feladat keretében a cégnél lévő műszaki probléma megoldásával foglalkoznak. Ez a téma kerül későbbiekben részükre szakdolgozat téma kiírására.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az alírás feltétele a 6 hetes nyárigyakorlat teljesítésének a cég által történő igazolása, valamint egy nyári gyakorlati beszámoló beadása, melynek legalább 50 pontot el kell érnie.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az alírás feltétele a 6 hetes nyárigyakorlat teljesítésének a cég által történő igazolása, valamint egy nyári gyakorlati beszámoló beadása, melynek legalább 50 pontot el kell érnie.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Bálint L.: A forgácsoló megmunkálások tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dudás Illés : Gépgyártástechnológia I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
3. Fridrik L. - Nagy S. - Orosz L. - Vékony S.: Alkatrészgyártás és szerelés. Tankönyvkiadó. Budapest, 1979.
4. Kalászi I. - Héberger K.: A gépgyártás technológiája II-III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.
5. Gribovszki L.: Gépipari megmunkálások. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
6. Angyal B. - Cverencz I. - Pópily S.: Forgácsolástechnológiai táblázatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
7. Rábel Gy.: Gépipari technológusok zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
8. Gács Gy.: Alkatrészgyártás és szerelés II. Szerelés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Ajánlott irodalom:
1. Fridrik L. - Leskó B.: A gépgyártástechnológia alapjai II. sz. segédlet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
2. Gyáni K. - Kazár L. - Molnár J.: Készülékszerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
3. Gribovszki L. - Kazár L. - Pap J. - Szabó O.: Készülékszerkesztés (készülékelemek, segédlet). Tankönyvkiadó, 1968.
4. Dobrzansky T.: Munkadarab befogó készülékek a gépgyártásban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
5. Lechner E.: Forgácsoló készülékek szerkesztésének elemei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.
6. Gyáni K.: Idomszerek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.
7. Szilágyi L.: Idomszerész. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
8. Gorski E.: Alakos megmunkáló szerszámok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
9. Peter Scallan: Process Planning, Butterworth-Heinemann Oxford 2003, ISBN 0 7506 5129 6, p496