Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépipari mérések; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépipari mérések
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT110-B
Levelező: GEGTT110-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Makkai Tamás - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGTT100-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépipari gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott mérési módszerek, elvek és mérőeszközök megismerése.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Behatóan ismeri a gépészeti szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok előállításának módszereit, alkalmazásuk feltételeit. Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

Méréstechnikai alapfogalmak. Mérési módszerek csoportosítása. Mérési hiba fogalma, hibafajták csoportosítása. A véletlen hibák becslése. Jellegzetes geometriai alakzatok mérési módszerei. A mérési eredmény meghatározása különböző mérési módszerek esetén. Orsó- és anyamenetek tűrése, jellegzetes geometriai elemeik mérési módszerei. Fogazatok tűrésezése. Fogazatok geometriai jellemzőinek egyedi vizsgálati módszerei, eszközei. A geometriai szabálytalanságok csoportosítása. Alak- és helyzethibafajták és ellenőrzési módszereik. Mikrogeometriai jellemzők és mérési módszereik.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 db félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása + 2 db mérési jegyzőkönyv

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

2 db félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása + 2 db mérési jegyzőkönyv

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Gyakorlati jegy: 1-től 5-ig terjedő osztályzat, a zárthelyi dolgozatok eredménye alapján; 0 - 49% elégtelen (1)

50 - 65% elégséges (2)

66 - 77% közepes (3)

78 - 89% jó (4)

90 - 100% jeles (5)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Gyakorlati jegy: 1-től 5-ig terjedő osztályzat, a zárthelyi dolgozatok eredménye alapján; 0 - 49% elégtelen (1)

50 - 65% elégséges (2)

66 - 77% közepes (3)

78 - 89% jó (4)

90 - 100% jeles (5)

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: