Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Forgácsolás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Forgácsolás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT102-B
Levelező: GEGTT102-BL
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Sztankovics István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGTT100-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a forgácsolás(elmélet) alapjainak és az alkatrészgyártás általános és tipikus forgácsoló eljárásainak és módszereinek megismertetése és a jellegzetes felületek megmunkáló eljárásainak elsajátítása.


Tudás: Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A forgácsolás alapfogalmai. Forgácsoló rendszermodellek. Forgácsolószerszámok élgeometriája. A forgácsolási folyamat jellemzői. Szerszámok kopása és éltartama. A forgácsoló megmunkálások gazdaságossága. Forgácsolószerszám anyagok és szerszámkonstrukciójuk. Anyagok forgácsolhatósága. Forgácsoló eljárások. A forgácsolási adatok megválasztása. Jellegzetes felületek megmunkálása. Külső és belső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámmal. Sík felületek megmunkálása egy és többélű szerszámokkal. Külső-, belső és sík felületek köszörülése és finommegmunkálása. A megmunkálások mozgásviszonyai, szerszámai, technológiai adatainak meghatározása. A megmunkált felületek pontossága és minősége.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi teljesítmény 1/3 arányban beszámít a vizsgajegybe.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles), a félévközi teljesítmény 1/3 arányban beszámít a vizsgajegybe.
Kötelező irodalom:

1. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
2. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II., Forgácselmélet, technológiai tervezés alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó , 2001.
3. Fridrik, L.: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet) Egyetemi Kiadó, 1992.

Ajánlott irodalom:

1. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III., Megmunkáló eljárások és szerszámaik., Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.
2. Bali J.: Forgácsolás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
3. David Dornfeld, Dae-Eun Lee: Precision Manufacturing, Springer, 2008, p775
4. Milton C. Shaw: Metal Cutting Principles, Oxford University Press, 2005, p649