Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rendszertechnika - rendszermodellezés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Rendszertechnika - rendszermodellezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET335M
Levelező: GEGET335ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Kamondi Lásló címzetes egyetemi tanár PhD
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépészeti rendszerek elemeinek, azok kapcsolati rendszerének modellezése, a rendszerek belső törvényszerűségeinek felismerése, matematikai leírása. A modellezés alapelemeinek, általános alkalmazási feltételeinek megismerése, korlátainak figyelembevétele


Tudás: Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, tervezéséhez, megvalósításához, és irányításához szükséges eljárásokat. Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére. Képes a műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.
Attitűd: Törekszik a logisztikával összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek, a minőségi követelményeknek betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. Felelősséget vállal beosztottjai tevékenységéért és munkájáért, valamint az irányítása alatt zajló folyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

A gépészeti rendszertechnika tárgya. Rendszertechnikai alapfogalmak. Passzív és aktív rendszerek. Determinisztikus és sztochasztikus rendszerek.
Analízis és szintézis probléma. Rendszer-identifikáció.
Gépkonfigurációk szerkezeti hierarchiája: elem, elemcsoport, részrendszer, gép, gépcsoport. Rendszerek jellemzése hatásvázlattal.
Példák hatásvázlat konstrukciójára. Struktúra-gráf, példák a struktúra-gráf alkalmazására. Jelfolyam-ábra.
Struktúra gráfok sajátosságai. Műveletek gráfokkal. Utak, hálózatok elemzése, kezelése.
Gépszerkezetek modellezése, funkciók szintjei, funkcióstruktúrák. Rendszerépítés struktúraváltozatokkal.
Szerkezeti kapcsolatok géprendszerekben. Kapcsolati erő jellegfelületek: lineáris és nemlineáris kapcsolatok. Száraz súrlódásos kapcsolatok.
Rendszeren belüli energialáncok felépítése sajátosságai, a rendszervédelem kérdései.
Súrlódásos erőkapcsolat, mint emlékezettel bíró rendszer. Mozgásegyenletekbe épülő száraz súrlódásos jellegfelület. Valós példaelemzés.
Speciális logisztikai rendszerek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Önálló feladat elkészítése, írásban/elektronikusan beadása. Egy zárthelyi írása kiadott kérdéssor szerint.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Önálló feladat elkészítése, írásban/elektronikusan beadása. Egy zárthelyi írása kiadott kérdéssor szerint.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Az önálló feladat ötfokozatú (1-5) minősítéssel kerül értékelésre. Legalább elégségesnek kell lennie. A zárthelyi 6 kérdést tartalmaz a kiadott 20 kérdésből, mely a tananyag lényeges elemeit emeli ki. A zárthelyi 50 pontos (0-19:1, 20-27:2, 28-33:3, 34-43:4, 44-50:5). Az előadásokon legalább 60 %-os jelenlétet kell teljesíteni. A gyakorlati jegy az önálló feladat és a zárthelyi számtani átlaga, mely kerekítődik az előadás látogatottsággal.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Az önálló feladat ötfokozatú (1-5) minősítéssel kerül értékelésre. Legalább elégségesnek kell lennie. A zárthelyi 6 kérdést tartalmaz a kiadott 20 kérdésből, mely a tananyag lényeges elemeit emeli ki. A zárthelyi 50 pontos (0-19:1, 20-27:2, 28-33:3, 34-43:4, 44-50:5). Az előadásokon legalább 60 %-os jelenlétet kell teljesíteni. A gyakorlati jegy az önálló feladat és a zárthelyi számtani átlaga, mely kerekítődik az előadás látogatottsággal.

Kötelező irodalom:

1. R.G. Busacker-T.L.Saaty: Véges gráfok és hálózatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1961. pp. 1-347.
2. Szabó, I. (szerk.): Gépészeti rendszertechnika. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1986.
3. Zobory, I.: Gépészeti rendszertechnika. Jegyzet. BME Vasúti Jármüvek Tanszék, Bp. 1998.
4. Zadeh, L.A.- Polak, A.: Rendszerelmélet. Műszaki könyvkiadó. Bp. 1972.
5. Farkas M. Dynamical Models, Springer 2001.

Ajánlott irodalom:

1. Rada, T.: Gráfelmélet és logikai tervezés. Logikai függvények differenciálása és integrálása. Szimmetria. Kézirat. BME Továbbképző Intézete.Easorozat: 4717. Budapest, 1970. pp.1-170.
2. Joó, Gy.: Rendszerelméletr II-III.: Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. pp.1-156.
3. Zobory, I.: Gépészeti rendszertechnika. Segédlet I. BME Vasúti Jármüvek Tanszék, Budapest, 1994.
4. Reza N. Jazar: Vehicle Dynamics, Theory and parctice, Springer 2014.
5.