Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Különleges hajtások; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Különleges hajtások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET505M
Levelező: GEGET505ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Németh Géza - adjunktus
Közreműködő oktató(k): Dr. Péter József, címzetes egyetemi tanár
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Bevezetés az űrtechnikában, ipari robotokban, szerszám- és nyomdaipari gépekben, orvosi diagnosztikai berendezésekben stb. használt, a speciális feladatra adaptált mechanikus hajtások fejlesztésébe.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.
Attitűd: Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

1. Fogaskerék-bolygómű kinematikai és geometriai számításai. 1. feladat kidolgozása
2. Fogaskerék-hajtómű változatok, alkalmazási határok. Kéziszerszámok, háztartási gépek, robotok, finom- és biomecha-nizmusok hajtóművei .1. feladat kidolgozása
3. Fogaskerék-bolygómű működést zavaró jelenségek..1. feladat beadása
4. Fogaskerék-bolygómű szilárdsági számításai. Konstrukciós szempontok, hatásfok vizsgálatok. 2. feladat ismertetése
5. Hajlékony elemes hajtások működésének alapjai. Változatok, osztályozásuk. 2. feladat kidolgozása
6. Fogaskerék-hullámhajtómű változatok kinematikai számításai. A geometria számítások alapjai. 2. feladat kidolgozása
7. Fogaskerék-hullámhajtómű szilárdsági számításai. 2. feladat kidolgozása
8. A fogaskerék-hullámhajtómű konstrukciós lehetőségei. 2. feladat beadása
9. A fogaskerék-hullámhajtómű laboratóriumi vizsgálatai. 3. feladat ismertetése
10. Nem evolvens profilú fogaskerék-hajtások geometriai számításának alapjai. 3. feladat beadása
11. Nem evolvens profilú fogaskerék-hajtások szilárdsági számításai. 4. feladat ismertetése
12. Dörzshajtások. Alapfogalmak, konstrukciós változatok, alkalmazási lehetőségek. 4. feladat beadása
13. Dörzshajtások kinematikai és geometriai számításai.
14. Dörzshajtások szilárdsági számításának alapjai. Elégtelen feladatok pótlása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadás alapján jegyzet készítése (aktív részvétel az előadáson), négy legalább elégséges szintű feladat kidolgozása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az előadás alapján jegyzet készítése (aktív részvétel az előadáson), négy legalább elégséges szintű feladat kidolgozása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A féléves teljesítmény beszámítása a vizsgajegybe: 20% a jegyzet, 40% a feladatokra adott jegyek átlaga. A részek legalább elégséges szintűek legyenek.
A vizsga zárthelyi összpontszáma 100, jeles 86-100, jó 71-85, közepes 56-70, elégséges 41-55, elégtelen 0-40.
Megajánlott vizsgajegy: Színvonalas jegyzet és a gyakorlati órákon készített négy db. jeles feladat.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A féléves teljesítmény beszámítása a vizsgajegybe: 20% a jegyzet, 40% a feladatokra adott jegyek átlaga. A részek legalább elégséges szintűek legyenek.
A vizsga zárthelyi összpontszáma 100, jeles 86-100, jó 71-85, közepes 56-70, elégséges 41-55, elégtelen 0-40.
Megajánlott vizsgajegy: Színvonalas jegyzet és a gyakorlati órákon készített négy db. jeles feladat.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Terplán, Z., Antal, M., Apró, F., Döbröczöni, Á.: Fogaskerék-bolygóművek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
2. Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.
3. Richard S.:Hartenberg, Jacques Denavit: Kinmatic Synthesis of Linkages. McGraw-Hill, New York, 1964
4. Joseph E. Shigley, John J. Uicker: Theory of Machines and Mechanisms. McGraw-Hill, New York, 1980
5. Virgil M. Faires and Robert M. Keown, Mechanism, 5th. ed., McGraw-Hill, New York, 1960