Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Atomerőművek; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Atomerőművek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT014M
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: A_V3
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Szabó Szilárd - emeritus professzor
Közreműködő oktató(k): Farkas András tanszéki mérnök
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEAHT003M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az atomenergia hasznosítás elméleti fizikai alapjainak, a nukleáris üzemanyag tulajdonságainak, a nukleáris erőművek működési elvének, az erőművek típusainak, ezen belül a gyakorlati megvalósítás eszközeinek, berendezéseinek, a vonatkozó biztonságvédelmi rendszereknek a megismertetése.


Tudás: Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett energiaátalakító, -ellátó és -felhasználó rendszerek és folyamatok tervezéséhez, létesítéséhez, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. Ismeri az energiagazdálkodás és energiatervezés folyamatát és módszertanát.
Képesség: Képes integrált ismeretek alkalmazására az energetikai gépek és folyamatok, az energetikai rendszerek és technológiák, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi, informatikai, gazdasági és jogi szakterületekről. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex energetikai rendszerek globális tervezésére, létesítésének előkészítésére és irányítására, majd üzemeltetésére.
Attitűd: Tevékenységét rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben, a fenntarthatóság és energiatudatosság szempontjait előtérbe helyezve végezi. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Elkötelezett az energetikai terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására. Elkötelezett az emberi egészséget, a természetes és mesterséges környezetet nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés, valamint az egészségfejlesztés iránt.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Felelősséggel viseltetik a gazdaságosság, hatékonyság, fenntarthatóság, az emberi egészség és biztonság, valamint a környezettudatosság terén. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a fenntarthatóság, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

A radioaktív bomlás jellemzői. Tömeghiány, kötési energia. Az atomenergia felszabadítás két lehetősége: a fúzió és a fisszió. A maghasadás folyamata, jellemzői. Az atomreaktorok csoportosítása. Heterogén termikus reaktor fő elemei. A reaktor sokszorozási tényezője. Fluxuseloszlás csupasz és reflektált reaktorban. A reaktorszabályozás alapjai. Az üzemanyag kiégetése. A reaktormérgek. A reaktor hőtermelése. A reaktor hűtőrendszere. A reaktorhűtés korlátjai a reaktorhűtés és az erőművi körfolyamat kapcsolata. Atomerőművek felépítése, főbb berendezései. Az atomerőművek típusai. A kétkörös atomerőmű fő technológiai berendezései. A primer kör és berendezései. A szekunder kör és berendezései. A láncreakció szabályozása, azonnali leállítása. Az atomerőmű tervezett legsúlyosabb üzemzavara és a hatása elleni védekezés módjai. Az atomerőművek elrendezési terve. Az atomerőművek építésének különleges követelményei. A gázhűtésű atomerőművek. A folyékonyfém hűtésű atomerőművek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás és a gyakorlati jegy feltétele a félév során írandó egy zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. A pótlás lehetőségeit a mindenkori tantárgyi követelmények tartalmazzák.
Az előadások 60%-án kötelező a részvétel, valamint a gyakorlatok maximum 30%-ról lehet hiányozni!
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A zárthelyi feladatmegoldásból és tételsorból választott kérdések alapján, minimum 40% elérése szükséges.
Osztályozás:
0-39% elégtelen;
40-54% elégséges;
55-69% közepes;
70-84% jó;
85-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Büki, G.: Energiatermelés, atomtechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Büki, G., Ősz, J., Zsebik, A.: Energetikai számítások I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
Margulova, T. H.: Atomerőművek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Bede, G.: Reaktorelmélet-reaktortechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
R.A. Zahoransky: Energietechnik, Studium Technik, Vieweg, 2007