Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Virtuális termékfejlesztés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Virtuális termékfejlesztés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET522M
Levelező: GEGET522ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Gyakorlat (levelező): 12
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A számítógéppel segített tervező eljárások elmélete és gyakorlata. A 3 dimenziós tervezés elvi alapjainak elsajátítása gépészeti alkatrészeken keresztül. A tárgy célja az alkatrész modellezés, alkatrészrajz készítés, szerelés összeállítás alapjainak elsajátítása, továbbá szabványos elemek 3D-s modelljeinek letöltési lehetőségei, file-konverziók bemutatása, valamint a 3D nyomtatáshoz szükséges tervezési alapok elsajátítása.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát.
Attitűd: Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A virtuális termékfejlesztés fogalma, eszközrendszere. Számítógép a terméktervezésben. Modellező és integrált tervező szoftverek. Sajátosság alapú modellezés. Parametrikus modellezés. Szerelt egységek modellezése. A virtuális tervezés és gyártás folyamata: vázlat, formaterv, részlettervezés, szereléstervezés, analízis, szimuláció, szerelés ellenőrzés, gyorsprototipus gyártás, szerszámtervezés, szerszám gyártás, alkatrészgyártás. Reverse engineering: mérés, modell, digitalizálás, CAD/CAM rendszer, termék, ellenőrzés. Az ember termék kapcsolat vizsgálata virtuális környezetben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Önálló tervezői feladatok elkészítése. Előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Önálló tervezői feladatok elkészítése. Órák rendszeres látogatása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db önálló feladaot kell számítógépen elkészíteni. A feladat értékelése ötfokú minősítéssel történik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db önálló feladaot kell számítógépen elkészíteni. A feladat értékelése ötfokú minősítéssel történik.
Kötelező irodalom:

1. Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1996.
2. Kátai L. (szerk): CAD tankönyv. Typotex Kiadó. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu
3. Kátai L. (Editor): CAD Book. Typotex Publishing House. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu

Ajánlott irodalom: