Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

DFMA alapú költségcsökkentés; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
DFMA alapú költségcsökkentés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET336M
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács Ágnes egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy keretében a hallgatók azon képességeinek fejlesztése kerül előtérbe, hogy hogyan ismerjék fel a költségcsökkentési lehetőségeket egy-egy termék gyártásában illetve a csomagolásuk tekintetében. Ismertetésre kerül, hogy a termékeknek, alkatrészeknek, milyen szempontoknak kell megfelelniük a rendeltetésszerű használaton kívül. Ilyen szempontok az előre látható nem rendeltetés szerinti használat esetei, a szabványok által speciálisan előírt tesztek. A csomagolás tekintetében megismerkednek a szabványok által előírt tesztekkel, melyeket a termék védelmében a csomagolásnak el kell bírnia. A tantárgy kereteiben a hallgatók csoportmunkában dolgoznak ipari partnerektől származó egy-egy terméken, alkatrészen vagy a termék csomagolásán. A munkájukról beszámolót készítenek, melyet prezentálnak a félév végén.


Tudás: Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson. Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására. Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására. Képes a műszaki, gazdasági, környezeti és humánerőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására. Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt. Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

1. hét. Előadás: Feltételek ismertetése. A LEAN szerelés gyártás közbeni költségcsökkentésről szóló részének megismerése. Gyakorlat: Az évközi feladatok témájának megbeszélése és rögzítése. A feladatok lehetőség szerint a diplomaterv feladathoz kapcsolódjanak, annak egy fejezetét jelentsék a félév végén.
2. hét: Előadás: Költségcsökkentési lehetőségek keresése gyakorlati példákon keresztül bemutatva. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
3. hét: Előadás: Költségcsökkentés kötőelemek esetén, gyakorlati példákon keresztül bemutatva. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
4. hét: Előadás: Ragasztási technológiák alkalmazása költségcsökkentési célból. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
5. hét. Előadás: Szereléskor alkalmazható költségcsökkentési lehetőségek, gyakorlati példák alapján. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
6. hét. Előadás: Szereléskor alkalmazható költségcsökkentési lehetőségek, gyakorlati példák alapján. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
7. hét. Előadás: A csomagolás költségcsökkentése gyakorlati példák alapján Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
8. hét. Előadás: Virtuális valóság alkalmazási lehetőségei a gyártás és szerelés költségcsökkentésekor. Gyakorlat: Évközi feladat konzultálása
9. hét. Előadás és gyakorlat: Prezentációk megtartása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egy évközi feladata elkészítése. A feladatot a hallgatók csoportosan dolgozva oldják meg. A félév végén prezentálják. A sikeres feladat és bemutatás után kaphatnak aláírást. Az értékelés szempontjai: 1. A prezentáció minősége, 2. A felkészültség, 3. A feladat kidolgozottsága. A szempontok azonos súllyal kerülnek értékelésre. A jól teljesítő hallgatók megajánlott vizsgajegyet szerezhetnek az évközi feladatuk alapján.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga értékelés 5 fokozató jeggyel történik, A gyakorlati eredményt a vizsga eredménybe 1/3 súllyal számítunk be. Vizsgajegy 5 fokozatú. 0-50%:1, 51-70%:2, 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: