Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Formatervezés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Formatervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET510M
Levelező: GEGET510ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Bevezetés a tartalom és a forma egységének megteremtésére fókuszáló integráló termékfejlesztő munkába


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait.
Képesség: Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

1. Az iparművészet és formatervezés kialakulása.
2. Funkcionális és reprezentatív tervezés a 19. században.
3. A szecesszió, a DWB.
4. A funkcionalizmus kialakulása
5. Az amerikai nagyipari tervezés kialakulása az I. világháború előtt
6. A styling kialakulása az USA-ban.
7. Az ipari formatervezés az USA-ban a II. világháború után
8. Modern design irányzatok a II. világháború után.
9. Termékfejlesztés. A funkció és a forma összhangja.
10. Termékfejlesztés. Anyag és technológia
11. Természeti analógiák. megfogók
12. Természeti analógiák. Kéziszerszámok
13. Összetett feladatok . Kézi szerszámgépek szerkezeti kialakítása
14. Összetett formatervezési feladatok. Kézi szerszámgépek

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadáson jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon). Feladatok kidolgozása a gyakorlati órán a tárgyhoz kapcsolódó témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az előadáson jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon). Feladatok kidolgozása a gyakorlati órán a tárgyhoz kapcsolódó témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A féléves teljesítmény beszámítása a vizsgajegybe: 20% a jegyzetre adott jegy, 40% a gyakorlati órákon készített feladatokra adott jegyek átlaga, 40% a vizsgán elért eredmény. A részek legalább elégséges szintűek legyenek.
Megajánlott vizsgajegy: Színvonalas jegyzet és a gyakorlati órákon készített jeles feladatok.
- A jegyet részeredményekre adott osztályzatok átlaga adja a kerekítési szabályoknak megfelelően.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A féléves teljesítmény beszámítása a vizsgajegybe: 20% a jegyzetre adott jegy, 40% a gyakorlati órákon készített feladatokra adott jegyek átlaga, 40% a vizsgán elért eredmény. A részek legalább elégséges szintűek legyenek.
Megajánlott vizsgajegy: Színvonalas jegyzet és a gyakorlati órákon készített jeles feladatok.
- A jegyet részeredményekre adott osztályzatok átlaga adja a kerekítési szabályoknak megfelelően.
Kötelező irodalom:

Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.
Becker György, Kaucsek György: Termékergonómia és termékpszichológia. Tölgyfa Kiadó. Budapest, 1996.
Péter József, Dömötör Csaba: Ipari design a fejlesztésben. Egyetemi jegyzet. Miskolc-Egyetemváros, 2011.
Read Herhert: Art and Industry. The Principles of Idustrial Design. London. 1966

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.
Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.
Papanek Victor: Design for the Real Word. Thames and Hudson, London, 1972