Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés B; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés B
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET509M
Levelező: GEGET509ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Ferenc János - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 50
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatónak a félév során az eddig elsajátított szakmai ismereteire alapozva egy önálló feladatot (kapcsolódva a projektfeladathoz) kell megoldania, mely a diplomaterve is lesz.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Probléma megoldása során képes megszervezni az együttműködést a kapcsolódó szakterületek szakértőivel. Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze. Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására. Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait. Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására. Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket. Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra ösztönzi. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató ipari problémához vagy tanszéki kutatási feladatokhoz kapcsolódó projektfeladatán dolgozik konzulense támogatásával, folyamatos konzultációval. A konzultációk minimum heti 2 órában, egyeztetett időpontban történik.
Ennek keretében
- pontosítja a feladatot és az összeállításra került feladatkitűzést (cél meghatározás, követelményjegyzék pontosítás),
- áttekinti az eddig feltárt megoldásokat, azok értékelését,
- rögzíti a termék főfunkcióit, előtervezést, méretezést végez a főfunkciók közelítő kialakítására,
- forma és alakadással kialakítja a terméket, előzetes összeállítási rajzot készít,
- mérnöki számításokra alapozva meghatározza, ellenőrzi a legfontosabb méreteket,
- összehangolja a főfunkciókat a mellékfunkciókkal,
- kiválasztja a termék kritikus elemeit, azokon ellenőrző számításokat végez,
- egy építőelem (alkatrész) esetében bemutatja az alkatrészrajzot és mellékel egy méretlánc elemzést.
A feladat előkészíti a diplomatervet az előtanulmányok előkészítésével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az önálló féléves feladatot nyomtatott és elektronikus formában kell beadni. A félév végén az önálló munkát egy 15 perces ppt prezentációval kell bemutatni
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az önálló féléves feladatot nyomtatott és elektronikus formában kell beadni. A félév végén az önálló munkát egy 15 perces ppt prezentációval kell bemutatni
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

B. Schäppi-M.M.Andreasen-M. Kircheeorg-F. J. Radermacher: Handbuch Produktentwicklung. Carl Hanser Verlag, München-Wien. 2005. pp. 1-838.
K. Ehrlenspiel: Integrierte Produktentwicklung. 3., aktualisierte Auflage.Carl Hanser Verlag, München-Wien.2007. pp. 1-772.
Koller, R.: Konstruktionslehre für den Maschinenbau. Grundlagen zur Neu- und Weiterentwicklung technischer Produkte. 3. Auflage. Springer-Lehrbuch. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg. 1994. p: 1-580.
Pahl, G.- Beitz, W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981. p: 1-466.
Apró, F.: Hajtóművek gépszerkezettana. Miskolci Egyetemi Kiadó. 1996. p: 1-141.
Nagy, G. (szerk.): Gépszerkesztési atlasz. Budapest. 1991. p:

Ajánlott irodalom:

R. Koller-N. Kastrup: Principlősungen zur Konstruktion technischer Produkte. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-Budapest, 1994. pp.1-476.
Hansen, F.: A módszeres géptervezés. Műszaki Könyvkiadó. 1969. p: 1-178.
C. O. Bauer: Handbuch der Verbindungstechnik. Carl Hanser Verlag, München-Wien. 1991. pp. 1-334.
C. H. Decker: Maschinenelemente. Gestaltung und Berechnung. Carl Hanser Verlag, München-Wien. 1982. pp. 1-576.