Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépszerkezetek méretezése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépszerkezetek méretezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET503M
Levelező: GEGET503ML
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Korszerű méretezési módszerek megismertetése. A méretezést támogató lehetőségek: professzionális méretező szoftverek, matematikai szoftverek, internetes online megoldások, szabványok, katalógusok használatának bemutatása. A mérnöki gondolkodásmód fejlesztése az algoritmikus gondolkodás által. Gépépítés alumínium profilok és összekötők segítségével.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására.
Attitűd: Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

1. Csavarkötések méretezése.
2. Erőzáró tengely-agy kötések méretezése.
3. Alakzáró tengely-agy kötések méretezése.
4. Rugók méretezése.
5. Tengelyek méretezése.
6. Siklócsapágyak méretezése.
7. Gördülőcsapágyak méretezése.
8. Szíjhajtások méretezése.
9. Lánchajtások méretezése.
10. Fogaskerekek méretezése.
11. Számítógépes alkalmazások a gépszerkezetek méretezésében. Online megoldások az interneten.
12. Matematikai szoftverek használata.
13. Professzionális méretező programok.
14. CAD rendszerbe integrált számítási lehetőségek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során több önálló tervezési feladatot kell megoldani, a számításokat jegyzőkönyv formájában elkészíteni. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév során több önálló tervezési feladatot kell megoldani, a számításokat jegyzőkönyv formájában elkészíteni. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: