Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Zaj és vibráció; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Zaj és vibráció
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET332M
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A_V3
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az alapvető akusztikai fogalmak olyan mélységű elsajátítása, hogy a gyakorlatban előforduló zajforrások és hangterek számítását lehetővé tegye. Az alapműszerek és alkalmazásuk elsajátítása. A gépállapotra vonatkozó értékelések, döntések rendszerének megismerése. Gépek hangteljesítményszintjének burkolófelületes méréssel történő meghatározása. Időben változó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása. Egyszerű spektrum elemzés az audacity nevű szoftverrel.


Tudás: Ismeri az energetikai mérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
Képesség: Képes az energetikai és energiaellátó rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, majd ezek alapján következtetéseket levonására.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Akusztikai alapfogalmak. A hullámegyenlet. Zaj- és rezgésmérő műszerek. Tipikus zajmérési feladatok. Előírások és határértékek, kötelező és javasolt terhelési szintek. Beavatkozási lehetőségek a forrásnál és az átviteli úton. Tipikus gépészeti berendezések zajjellemzői. A zajcsökkentés módszertana. Diagnosztizálási lehetőségek. Hanggátlás különböző elemeknél. Egyszerűsített modellek, számítási lehetőségek.
Hangtompítók. Burkolatok. Működésmód, kiválasztás és méretezés.
Hanggátak. Elvi összefüggések. Méretezés, kialakítás.
Csapágyazások, hajtások, villamosgépek rezgés- és zajjellemzői,
Légtechnikai berendezések, hidraulikus és pneumatikus rendszerek zaja és rezgése. Csökkentési lehetőségek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 2 db zárthelyi dolgozat megírása, előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. A zárthelyik értékelése ötfokú minősítéssel történik.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A 2 db zárthelyi dolgozat, valamint az órai aktivitás alapján kell a gyakorlati jegyet meghatározni. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Beranek, L.L.: Zajcsökkentés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Ludvig, Gy.: Gépek dinamikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.
3. Kováts, A.: Gépszerkezettan (Műszaki akusztika), Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Ajánlott irodalom:

1. Szentmártony, T., Kurutz, I.: A műszaki akusztika alapjai, Tankönyvkiadó,Budapest, 1981.
2. Döbröczöni, Á. (szerk.): Gépszerkezettan, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.