Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműelemek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Járműelemek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET073-B
Levelező: GEGET073-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bihari János - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a hallgatók látókörének tágítása. A tantárgy az egyes, logisztikai célokra használt, vagy
használható járművek és az általuk használt pályák, utak alapvető jellemzőit ismerteti, fokozott hangsúlyt
helyezve az önálló munkára és a témák folyamatos megbeszélésére.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a logisztika szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel.
Tárgy tematikus leírása:

Vasút. A vasúti pálya, villamosított és nem villamosított
pályák, alkalmazási lehetőségek. A vasúti űrszelvény. Az
űrszelvény szerepe logisztikai szempontból.
Felsővezetékek. A vasúti járművek, felépítés, forgóvázak, hajtásrendszerek,
korlátok. A villamospálya. A villamos előnyei, hátrányai. Űrszelvény, elsodrási terület. Felsővezetékek.
A járművek ismertetése, történelem, felhasználási területek, célszerű kialakítások. A földalatti vasút. Sajátosságok, pályakialakítás, alagutak.
A járművek sajátosságai, forgóvázak, hajtáselemek. Trolibuszok. Alkalmazási területek,
a vázak kialakítása, futóművek. Dízelmotorok. A Diesel körfolyamat. Hatásfok és terhelés összefüggései. Indikátordiagramok. Felhasználási
területek, beépítési lehetőségek. Otto motorok. Az Otto körfolyamat. Hatásfok és terhelések összefüggései.
Indikátordiagramok, felhasználási területek. Az Atkinson ciklus. Motordiagnosztika. Tehergépkocsik 7,5 tonna alatt. Előírások. Felépítési
sajátosságok. Felhasználási területek. Tehergépkocsik 7,5 tonna fölött. Előírások. Felépítési sajátosságok. Felhasználási területek.
Járműválasztás logisztikai feladatokhoz. Pótkocsik, cserélőrendszerek. Autóbuszok. Előírások. Felépítési sajátosságok.
Felhasználási területek. Személylogisztikai feladatok, alacsony padló, szűk terek, stb.
Kerékpárok. A kerékpárok alkalmazási területei az anyagmozgatásban, személyszállításban. Felépítés. A
nem sportcélú kerékpárok sajátosságai.
Elektromos rásegítésű kerékpárok. Motorkerékpárok. A motorkerékpárok alkalmazási területei az anyagmozgatásban, személyszállításban.
Felépítés. Hajtásláncok. A terhelhetőség korlátainak figyelembevétele.
Futárszolgálat modellezése. Mezőgazdasági vontatók. Felépítés. Tengelykialakítások.
Motorok, hajtásrendszerek. Ráépített gépek, vontatott
gépek, pótkocsik. Felhasználási területek logisztikai
alkalmazásokban.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatok és az előadások látogatása, valamint 1 darab csoportban készített beszámoló készítése választott feladat alapján, az előrehaladás rendszeres bemutatásával.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatok és az előadások látogatása, valamint 1 darab csoportban készített beszámoló készítése választott feladat alapján, az előrehaladás rendszeres bemutatásával.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga eredménye egy ötfokozatú skálán kerül értékelésre. A vizsga minősítései: 0-40%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles. Ha egy adott vizsga követelményei ettől eltérnek, azt a vizsgalapon jelezzük. A félévközi munka és a vizsgajegy 1/2 - 1/2 arányban számít a végleges jegybe, amennyiben a hallgató a vizsgán elégtelentől különböző eredményt ér el. A beszámolóra kapott jeles érdemjegy megajánlható vizsgajegyként.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga eredménye egy ötfokozatú skálán kerül értékelésre. A vizsga minősítései: 0-40%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles. Ha egy adott vizsga követelményei ettől eltérnek, azt a vizsgalapon jelezzük. A félévközi munka és a vizsgajegy 1/2 - 1/2 arányban számít a végleges jegybe, amennyiben a hallgató a vizsgán elégtelentől különböző eredményt ér el. A beszámolóra kapott jeles érdemjegy megajánlható vizsgajegyként.
Kötelező irodalom:

1. Franz Beisteiner: Stapler: Beanspruchungen, Betriebsverhalten und Einsatz, Expert Verlag, 1994.
2. Dezsényi György, Emőd, István, Finichiu Liviu : Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata, Nemzetek Tudása
Tankönyvkiadó, 2009.

Ajánlott irodalom:

1. Heinrich Riedl: Handbuch praktische Traktorentechnik Gebundene Ausgabe, Ulmer, 2014.
2. Gépkönyvek, promóciós anyagok, internetes források.
3. Duka Gyula - Keller Ervin - Dr. Kiss István - Takács Ferenc - Virágh Sándor: Tehergépkocsi- és
autóbuszvezetők tankönyve a C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz
BUSINESS MEDIA MAGYARORSZÁG KFT, 2010.
4. Colin Garratt: Mozdonyenciklopédia, Athenaeum Kiadó Kft. 2012.