Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépészmérnöki alapismeretek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépészmérnöki alapismeretek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET001-B
Levelező: GEGET001-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Rézsó Ferencné mesteroktató, Némethné Nándori Zénáb tanszéki mérnök
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Ismerkedés a különféle gépekkel, alapvető fizikai mennyiségek alkalmazása a gyakorlatban


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel.
Tárgy tematikus leírása:

1. hét SI mértékegységek, prefixumok, dimenzió analízis. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Foronómiai görbék. Mértékegységek. Foronómiai görbék az egyenes vonalú egyenletes mozgásra.
2. hét Testek egyensúlya, egyenletes üzem. Súrlódás és gördülés. Egyenletes vontatás lejtőn. Munkavégzés, teljesítmény Példák az egyenes vonalú egyenletes mozgás témaköréből.
3. hét A lejtőmozgás, teljesítmény haladó mozgás esetén. Energiaátalakulás lejtőmozgás közben. Mozgásjellemzők csigán. Példák az egyenes vonalú, egyenletesen változó sebességű mozgás témaköréből.
4. hét A forgó mozgás fizikai jellemzői. A forgatónyomaték. A forgatónyomaték munkája és teljesítménye. A tehetetlenségi nyomaték. A forgó mozgás dinamikai alapegyenlete és menetábrái Példák az egyenes vonalú forgó sebességű mozgás témaköréből. 1. mérés (mozgási súrlódási tényező mérése)
5. hét A hatásfok, mechanikus, villamos és áramlástechnikai gépek veszteségei, az energia ábra. A hatásfok változó terhelésű üzemben. Példák a forgó mozgás témaköréből.
6. hét A nyugvó és az egyenletesen áramló folyadékok. A hidrosztatika alapegyenlete. Stacionárius áramlás jellemzői. A Bernoulli-egyenlet. A folytonossági tétel. Példák a forgómozgás témaköréből. I. Zárthelyi dolgozat
7. hét Venturi-cső. Kiömlés zárt és nyitott tartályból. A viszkozitás. Áramlási veszteségek. A Bernoulli-egyenlet valóságos folyadékra. Példák az áramló folyadékok témaköréből.
8. hét Példák a valóságos folyadékok témaköréből. 2. mérés (áramlási veszteség mérése)
9. hét A vízsugár erőhatása, az impulzustétel. Gépek periodikus mozgásai. Kulisszás hajtómű, forgattyús hajtómű, a mozgásjellemzők meghatározása. Példák a folyadékok témaköréből.
10. hét Feladat kulisszás hajtóműre. A lendítőkerék. Hajtásrendszerek. Dörzshajtás. Rugalmas hajtás. Fogaskerékhajtás.
11. hét Tehetetlenségi nyomaték. Egyszerű fékek, egypofás és kétpofás fékek. 3. mérés (fogaskerékszivattyú hatásfoka)
12. hét Feladatok pofás fékekre. Szalagfékek, egyszerű, összetett és differenciál szalagfékek. A forgásirány hatása. II. Zárthelyi dolgozat
13. hét Rugók. Rugóállandó rugók soros és párhuzamos kapcsolása esetén. Feladatok rugókra
14. hét Összetett feladatok a félév anyagából. Feladatok a vizsgára készüléshez Pótzárthelyi dolgozat

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadások és gyakorlatok folyamatos látogatása, a kidolgozott
zárthelyi feladatok külön-külön minimum elégséges szintű minősítése, a méréseken való aktív részvétel, azok teljesítése,
a jegyzőkönyvek leadása.
- A félév során 2 db zárthelyi feladat lesz, melyek időpontjait a "Gépészmérnöki alapismeretek" c. tárgy ütemterve tartalmazza.
(Azonban az itt előirányzott időpontok a zárthelyi ütemterv félév eleji központi összesítésekor változhatnak. Ezt az összesített
zárthelyi ütemtervet a kari honlapon (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/ ) az Oktatás-Alap, mester, kiegészítő-Nappali
útvonalon lehet elérni, illetve az előadáson kihirdetésre kerül.)
- A zárthelyi feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
- Az elégtelen zárthelyi feladatok javítása, a nem megírt zárthelyik pótlása szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzé-
se mellett engedély nélkül lehetséges. Szorgalmi időszakon túl az aláírás pótlásához engedély szükséges, aláírás pótló zárthelyi
sikeres teljesítése mellett.
- A félév során 3 db mérés is lesz. A mérések teljesítése az aláírás feltétele. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
mérések egyszeri alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszakon túl a mérések nem pótolhatók.
- Az aláírás megszerzését a zárthelyi feladatok minősítése, az órák aktív látogatása, valamint a mérések teljesítése alapján
tanszéki bizottság állapítja meg.
- Abban az esetben, ha a zárthelyi feladatok egyes hallgatóknak kimagaslóan jól sikerülnek (mind a 2 zárthelyi feladat jeles),
valamint a hallgató a gyakorlati órákat rendszeresen látogatta, és a méréseket is kimagaslóan teljesítette, a tanszék jeles vizsgajegyet
ajánlhat meg.'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$U$384+'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$AB$107+X4
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadások és gyakorlatok folyamatos látogatása, a kidolgozott
zárthelyi feladatok külön-külön minimum elégséges szintű minősítése, a méréseken való aktív részvétel, azok teljesítése,
a jegyzőkönyvek leadása.
- A félév során 2 db zárthelyi feladat lesz, melyek időpontjait a "Gépészmérnöki alapismeretek" c. tárgy ütemterve tartalmazza.
(Azonban az itt előirányzott időpontok a zárthelyi ütemterv félév eleji központi összesítésekor változhatnak. Ezt az összesített
zárthelyi ütemtervet a kari honlapon (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/ ) az Oktatás-Alap, mester, kiegészítő-Nappali
útvonalon lehet elérni, illetve az előadáson kihirdetésre kerül.)
- A zárthelyi feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
- Az elégtelen zárthelyi feladatok javítása, a nem megírt zárthelyik pótlása szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzé-
se mellett engedély nélkül lehetséges. Szorgalmi időszakon túl az aláírás pótlásához engedély szükséges, aláírás pótló zárthelyi
sikeres teljesítése mellett.
- A félév során 3 db mérés is lesz. A mérések teljesítése az aláírás feltétele. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
mérések egyszeri alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszakon túl a mérések nem pótolhatók.
- Az aláírás megszerzését a zárthelyi feladatok minősítése, az órák aktív látogatása, valamint a mérések teljesítése alapján
tanszéki bizottság állapítja meg.
- Abban az esetben, ha a zárthelyi feladatok egyes hallgatóknak kimagaslóan jól sikerülnek (mind a 2 zárthelyi feladat jeles),
valamint a hallgató a gyakorlati órákat rendszeresen látogatta, és a méréseket is kimagaslóan teljesítette, a tanszék jeles vizsgajegyet
ajánlhat meg.'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$U$384+'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$AB$107+X4
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félévközi és vizsgazárthelyik értékelése: az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét az írásbeli és szóbeli, és a félévközi munka adja. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A félévközi és vizsgazárthelyik értékelése: az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét az írásbeli és szóbeli, és a félévközi munka adja. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.
Kötelező irodalom:

1. Terplán Z. - Lendvay P.: Általános Géptan. 4. átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.
2. Zobory István: Általános járműgéptan, TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 azonosító számú programja keretében készült jegyzet 2012.
3. P. Sandori: The Logic of Machines and Structures (Dover Books on Engineering) Dover 2016.

Ajánlott irodalom:

M. Clifford, R. Brooks, A. Howe, A. Kennedy, S. McWilliam, S. Pickering, P. Shayler, P. Shipway: An Introduction to MechanicalEngineering Part I. Hodder Education Co, UK 2009.
R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics, 14. kiadás, Pearson Education Inc, 2016.