Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Termékinnováció; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Termékinnováció
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET016-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bihari János - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kelemen László adjunktus
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tervezési folyamat elemeinek megismerése a tervezés előkészítésétől a sorozatgyártás indításáig


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes az információk menedzselésére. Képes a folyamat- és működésfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában való részvételre, és e csoportok munkájának koordinálására. Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi, erkölcsi és szakmai szabályrendszerét. Törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai kérdések végiggondolására.
Tárgy tematikus leírása:

Történeti áttekintés. A tervezés szerepe, jelentősége a gépek és termékek fejlesztésében. Az innovációs folyamat elemei. Termékfunkciók. A gép- és terméktervező iskolák módszertani sajátosságai. A tervezési elvek kiterjesztése és általánosítása. A tervezési folyamat általános felépítése, elemei. Feladatkitűzés, megoldások keresésének módszerei. Hibafelismerés, hibaanalízis. Értékelő eljárások. A elvhelyes (gyártás, kereskedelem, karbantartás, újrahasznosítás, anyagtakarékosság) kialakítás módszerei. A dokumentálás feladatköre és módszerei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a gyakorlatok és az előadások látogatása. A félévi munka értékelésére gyakorlati jegy szolgál.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy az órai aktivitás (50%) és a beszámolókra kapott jegy (50%) alapján kerül kiszámításra. Az órai aktivitás értékelése az órán kapott feladatok megoldásán alapul. Az értékelés ötfokozatú skálán történik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Kamondi, L.: Új termék kifejlesztése és bevezetése, a piacra vitel ideje és az azt meghatározó tényezők. (Társszerzők: Bercsey, T., Döbröczöni, Á., Dubcsák, A., Horák, P., Péter, J., Scholtz, P.), Miskolc 1997. Jegyzet a Phare HU 9305 program támogatásával, p.: 1/258.
2. Pahl, G.- Beitz, W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.
3. Pahl, G.- Beitz, W.: Konstruktionslehre. Springer, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Kamondi, L.: Terméktervezés- és fejlesztés. (Társszerzők: Bercsey, T., Döbröczöni, Á., Dubcsák, A., Horák, P., Péter, J., Kelemen, G., Tóth, S.), Budapest 1997. Jegyzet a Phare HU 930501/1350/E1 program támogatásával, p.: 1/262.:
2. Roth, K. : Tervezés katalógussal. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1989.
3. Stig, O. : Erfolg mit Innivation, Onyx, Bultg. Kungälv, 1989.