Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépszerkezetek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépszerkezetek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET012-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Németh Géza adjunktus
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEGET601-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A gépészetei rendszerekben alkalmazott elemek funkciójának, kialakításának, jellemző igénybevételeinek, az alkalmazható anyagoknak a megismerése. Felkészítés szakmai kommunikációra, mérnöki együttműködésre.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes a versenytársak, a termékek, a piaci lehetőségek elemzésére és a termékek, műszaki tartalmú szolgáltatások értékesítése.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi, erkölcsi és szakmai szabályrendszerét. Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

1 Gépszerkezet szerepe és funkciói. Terhelések, igénybevételek. Méretezés és ellenőrzés. Gyakorlat: 1. feladat. Szerkezeti részegység (tokos tengelykapcsoló) ábrázolása, terhelhetőségi ellenőrzése.
2 Tengelyek funkciója, kialakítása, anyaga, méretezése és ellenőrzése. Gyakorlat: 1. feladat folytatása.
3 Kötések funkciója, kialakítása és csoportosítása. Szabadságfok. Erőzáró kötések. Gyakorlat: 1. feladat folytatása, beadása.
4 Alak- és anyagzáró kötések. Gyakorlat: 2. feladat. Mozgatóorsó- anya kapcsolat egy konstrukciós megoldása, terhelhetőségének meghatározása.
5 Csapágyak funkciója, rendszerezése. Siklócsapágyak (hidrosztatikus, hidrodinamikus) rendszerjellemzői, kenőanyagaik, alapvető számítások. Gyakorlat: 2. feladat folytatása.
6 Gördülőcsapágyak rendszerezése, élettartam egyenlet, alapteherbírások, szerkezeti kialakítások, beépítési sajátosságok és elvek. Gyakorlat: 2. feladat beadása.
7 Rugók funkciója, kialakítási elveik, rendszererezésük, méretezésük alapjai. 3. feladat. Gördülő csapágyazás konstrukciós megoldása. Terhelhetőségének ellenőrzése.
8 Rugók beépítési sajátosságai. Gyakorlat: 3. feladat folytatása.
9 Tengelykapcsolók I. (funkció, rendszerezés, jellemzőik, szerkezeti kialakításuk). Gyakorlat: 3. feladat folytatása.
10 Tengelykapcsolók II. (különleges funkciójúak), méretezési, ellenőrzési alapelvek. Különleges megoldások. Gyakorlat: 3. feladat beadása.
11 Fékek funkciója. Szerkezeti kialakításuk, jellemző méreteik meghatározásának elvi alapjai. Gyakorlat: 4. feladat. Hengeres fogaskerékpár geometriai adatainak számítása.
12 Fék méretezési problémák egypofás és szalagfék esetén. Gyakorlat: Fogerők meghatározása. Fogaskerék rajzolása.
13 Fogaskerék kapcsolatok funkciója, rendszerbe foglalása, szerkezeti kialakításuk, kinematikai jellemzőik. Az egyenes fogú külső fogazatú hengeres kerékpárok geometriája. Gyakorlat: 4. feladat beadása.
14 Komplex gépszerkezetek méretezési kérdései. Gyakorlat: Feladatok értékelése
15. Felkészítés szakmai prezentációra.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele: - Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, minimum 70%-os jelenlét szükséges, melyet a jelenléti ívvel igazolni kell, - A gyakorlatvezető folyamatos ellenőrzése mellett, a gyakorlati órán készített előírt rajzfeladatok és ellenőrző számítások jegyzőkönyveinek határidőre történő elkészítése és beadása, - A feladatok külön-külön legalább elégséges minősítésének elérése. - Az elkészítendő feladatok kiadásának és beadásának időpontját az ütemterv tartalmazza. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. - A vizsga letételének módja: írásbeli és szóbeli. A szóbeli feltétele, hogy az írásbelin legalább elégséges minősítést kell elérni. A félévközi gyakorlati munka eredménye 30 %-ban beszámít a vizsga érdemjegyébe. Az írásbeli időtartama kb. 90 perc
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A feladatok értékelése ötfokozatú skálán (1-5) történik. A feladatok számtani átlagából kialakul a félévi gyakorlati munka eredménye, mely befolyásolja a vizsga eredményét. A vizsga írásbeli, mely előre kiadott 30 kérdésből tesz fel 7 kérdést, részben elméleti, részben számolási és részben rajzos kérdéseket. Az össz-pontszám 50, melyből 0-19:2, 20-27:2, 28-33:3, 34- 42: 4, 43-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét 70 %-ban írásbeli és szóbeli, 30 %-ban a félévközi munka adja. Írásbeli eredményt rontani nem lehet. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Döbröczöni, Á. (szerk.): Gépszerkezettan I. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.
2. Muhs, D.-Wittel, H.- Jannash, D.- Voßiek, I.: Roloff/Matek Maschinenelemnte. Normung, Berechnung, Gestaltung. 18. vollständig überbearbeitete Auflage. Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden. 2007.
3. Szendrő, P. (szerk.): Gépelemek. Mezőgazda Kiadó, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. P. Sandori: The Logic of Machines and Structures (Dover Books on Engineering) Dover 2016.
2. F. Koenigsberger, J. Tlusty: Machine tool structures, Pergamon Press, Oxford, 1970.