Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Nemzetközi projektmunka; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Nemzetközi projektmunka
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET700-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Szabó Ferenc János egyetemi docens
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Hallgatói csoportmunkában vállalati ipari feladat kidolgozása témavezetők és ipari szakemberek konzultálásával. Külföldi hallgatók és magyar hallgatók közös feladatmegoldása, mely során fejlesztik az angol szaknyelvi kommunkációs képességeiket, angol nyelven prezentáviókat mutatnak be, személyes és virtuális kapcsolattartás a partnerekkel. Soft skills fejlesztés. A projekt célja új és innovatív modell kifejlesztése hallgatók, oktatók és cégek között valós feladatok megoldása közben


Tudás: Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat. Ismeri a járműmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit.
Képesség: Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
Tárgy tematikus leírása:

Első intenzív hét, a feladat kiadása, a csoportok felosztása, a csoportokon belül a feladatok szétosztása, a témát adó vállalat bemutatása, a témát a vállalat képviselői mutatják be

Projekt munka, minden csoport a saját egyetemén dolgozik, kapcsolattartás online, Facebook, Twitter stb.

A második intenzív hét vagy online, vagy a másik, a projektben résztvevő egyetemen.

Projekt munka, minden csoport a saját egyetemén dolgozik, kapcsolattartás online, Facebook, Twitter stb. Heti gyakorisággal a csoportok projektjelentést készítenek.

A végső projekt jelentés elkészítése

A projekt eredményeiről minden csoport prezentációt tart online a témát kiíró cég képviselői előtt, akik véleményezik a féléves munka eredményét és sorrendet állítanak fel a csoportok között.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév közepén és végén angol nyelvű prezentáció tartása a projekt erdeményeiről, továbbá két angol nyelvű jelentés elkészítése a projekt tagjaival közösen.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév közepén és végén angol nyelvű prezentáció tartása a projekt erdeményeiről, továbbá két angol nyelvű jelentés elkészítése a projekt tagjaival közösen.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A témavezetőkkel, az ipari szakemberekkel és a külföldi témavezető kollégákkal közösen kialakított értékelés alapján kerül megállapításra az érdemjegy: 0-39% elégtelen, 40-54% elégséges, 55-69% közepes, 70-84% jó, 85-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A témavezetőkkel, az ipari szakemberekkel és a külföldi témavezető kollégákkal közösen kialakított értékelés alapján kerül megállapításra az érdemjegy: 0-39% elégtelen, 40-54% elégséges, 55-69% közepes, 70-84% jó, 85-100% jeles
Kötelező irodalom:

1. W. Balakian: Project Management Training, ASTD DBA, Alexandria, 2017.
2. K. Kogon, S. Blakemore: Project Management for the Unofficial Project Manager, Franklin Covey, Dallas 2015.
3. P. Sandori: The Logic of Machines and Structures (Dover Books on Engineering) Dover 2016.

Ajánlott irodalom:

1. F. Koenigsberger, J. Tlusty: Machine tool structures, Pergamon Press, Oxford, 1970.
2. Womack, J. P. ? Jones, D. T.: ?Lean Thinking?, Simon and Schuster, New York, NY 1966.