Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépjárművek passzív biztonsági elemei; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépjárművek passzív biztonsági elemei
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET712-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Milyen veszélyhelyzetek fordulhatnak elő egy gépjármű működése során? Mi idézhet elő egy balesetet? Mit jelent az aktív és mit jelent a passzív biztonság? A passzív biztonsági elemek ismertetése, azok kialakítása és hatása.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit. Ismeri a járműtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat. Ismeri a járművekhez és mobil gépekhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, minőségbiztosítási területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
Autonomia és felelősség: Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés. A passzív biztonság fogalmi meghatározása, tisztázása járművek (személygépkocsik) esetében. A passzív biztonsági elemek ismertetése. Közlekedésbiztonság.
A gépjárművek kocsiszekrényei.
Gépkocsi üveg. Lökhárító. Kormánykerék és pedálok.
Ülések, gyermekülések.
Biztonsági öv. A pirotechnikai övfeszítők működése, a pirotechnikai övfeszítőktől elvárt követelmények, a pirotechnikai övfeszítők tesztelése, vonatkozó szabványok.
Töréstesztek, tesztbábuk.
A légzsákok működése. A légzsákoktól elvárt követelmények, a légzsákok tesztelése, vonatkozó szabványok.
Tehergépkocsik passzív biztonsága.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Ötfokozatú skála szerint (0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles) a zárthelyinek minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Kőfalusi, P. – Kőfalvi, Gy.: Gépjárművek passzív biztonsága, ISBN 9639005525, Maróti Könyvkiadó, Budapest,2000
2. Lang, T.: Grundlagen der Automobiltechnik, ISBN 9783613032781, Motorbuch Verlag, 2011.
3. Pálinkás, J.: Gépjármű szerkezetek, ISBN 9789631618679, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Ajánlott irodalom:

1.Bohner, M. – Gscheidle, R. – Leyer, S. – Pichler, W. – Saier, W. – Schmidt, H. – Siegmayer, P. – Zwickel, H.: Gépjárműszerkezetek, ISBN 978 963 16 1867 9, 10. kiadás, Műszaki Kiadó, Budapest, 2013.
2. Genta, G. – Morello, L.: The automotive chassis, Vol. 1.: Components design, ISBN 978 1 4020 8674 8, Springer Verlag, 2009.