Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Hajtástechnika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Hajtástechnika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET704-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Jálics Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGET702-B, GEGET703-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy ismerteti a korszerű gépjárművekben kerekeket meghajtó és egyéb hajtásokban gyakran alkalmazott rendszereket és azok részegységeit. A hallgatók megismerkednek az egyes elemek és egységek kombinálási lehetőségeivel, az azokból kialakítható rendszerekkel és a rendszerek működési elveivel. A témakörökhöz kapcsolódóan egyéni kutatásokat végeznek, mérési módszereket sajátítanak el és alkalmaznak.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
Tárgy tematikus leírása:

Fogaskerék-hajtóművek, mechanikus nyomatékváltók, hidrodinamikus nyomatékváltók. Közlőelemes hajtások, fokozatmentes közlőelemes nyomatékváltók. Tengelykapcsolók, lemezes tengelykapcsolók, tárcsás tengelykapcsolók alkalmazása. Automatikus tengelykapcsolók, röpsúlyos tengelykapcsolók, röpsúlyos lemezes tengelykapcsolók, hidraulikus működtetésű automatizált tengelykapcsolók. Aktuátorok, mozgató mechanizmusok. Kardánhajtások, rugalmas hajtások. Osztóművek, differenciálművek. Kombinált hajtások, belsőégésű motor-villamos forgógép kombinációk, belsőégésű motor-hidraulikus hajtás kombinációk, villamos, pneumatikus és hidraulikus energiavisszanyerő-rendszerek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 előadás a félév folyamán, egyéni felkészülés alapján, 1 tervezési feladat

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Értékelés ötfokozatú skálán (1-5). A vizsga követelményei: 0-45 %: elégtelen, 51 %-65 %: elégséges, 66 %-80 %:közepes, 81 %-92 %: jó, 92 % fölött: jeles. Ha egy adott vizsga követelményei ettől eltérnek, azt a vizsgalapon jelezzük. Az elégségeshez legalább 50 %-os eredményt kell elérni, elégtelentől különböző eredmény esetén a tervezési feladat 40 %-ban beszámít a vizsgajegybe, az előadás látogatása az aláírás feltétele. Jeles tervezési feladat esetén megajánlott vizsgajegy adható.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. K.Reiff, K. E. Noreikat, K. Borgeest: Kraftfahrzeug-Hybridantriebe: Grundlagen, Komponenten, Systeme, Anwendungen, Springer, 2012. ISBN 978-3-8348-0722-9
2. W.Klement: Fahrzeuggetriebe, Karl Hanser Verlag München, 2011, ISBN 978-3-466-42600-9

Ajánlott irodalom:

1. Zinner György: Gépjárművek erőátviteli berendezései, Tankönyvmester kiadó, 2005
2. W.Staudt: Gépjárműtchnika, magánkiadás, 2006, ISBN: 9638510803
3. R.Wahner, B. Goldberg, J.Schinker: Scooter Technik, Motoretta Verlag, 2004, ISBN 3-9807857-2-6