Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépjárművek és mobil gépek I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépjárművek és mobil gépek I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET702-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEGET701-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a szárazföldi nem kötött pályás közlekedés jellemző járműtípusaival, működési sajátosságaikkal, jellemző paramétereikkel, feladataikkal. Kiemelt hangsúly kerül a gépjárművekre, azon belül is a személygépkocsikra és azok jellemzőire. Bemutatásra kerül a gépkocsik főbb mozgásviszonyai (lassítás, gyorsítás, megállás, kanyarodás) és mozgás folyamatai. Ismertetésre kerül a járművekre ható aktív és passzív erők, a járműmozgás szabályozása, dinamikai, stabilitási helyzetek. Bemutatásra kerülnek a gépkocsikat felépítő részegységek (gépjármű anatómia). A részegységek közül részletesen bemutatásra kerülnek az alkalmazott járműtest és felépítmény kialakítások, teherviselő karosszéria és alváz típusok, futómű típusok, kormányzás elemei és a fék berendezések. A bemutatás során a hallgatók megismerkednek a fentebb említett részegységek feladatával, működésével, geometriai kialakításával, erőhatásaival


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

1ea: Feltételek ismertetése. Gépkocsi története. Járműtípusok meghatározásai. Mozgásviszonyok, vonóerő diagram. 1gyak: Számpéldák megoldása.
2ea: Gépjárművek kanyarodása, gépjárművek felépítése. Fékek működése. 2gyak: Számpéldák megoldása.
3ea: Alváz és karosszéria. Alkalmazott kötések. 3gyak: Számpéldák megoldása.
4ea: Kormányművek működése, kerekek fordulatszám kiegyenlítése. 4gyak: Számpéldák megoldása.
5ea: Kerék felfüggesztés, futómű. Kerékméretek, gumik felépítése. 5gyak: Számpéldák megoldása.
6ea: Kormányzás. Szervo működése. 6gyak: Számpéldák megoldása.
7ea: Tengelykapcsolók: 7gyak: Számpéldák megoldása.
8ea: Sebességváltó (nyomatékváltó). Manuális, automata, fokozatmentes. Kenőanyagok. 8gyak: Számpéldák megoldása.
9ea: Meghajtás. Féltengelyek, kardán, differenciál. Alkalmazott vonóelemes hajtások. 9ea: Számpéldák megoldása.
10ea: Aktív és passzív biztonsági elemek. Töréstesztek. 10ea: Mérési gyakorlat.
11ea: Mobil gépek. 11gyak: Számpéldák megoldása.
12ea: Mobil gépek. 12gyak: Számpéldák megoldása.
13ea: Zárthelyi dolgozat 13.gyak: Számpéldák megoldása.
14ea: Pót zárthelyi dolgozat 14gyak: Számpéldák megoldása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egy évközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása, egy db évközi mérési gyakorlaton való részvétel. A zárthelyi osztályzat adja a gyakorlati jegyet: 0-50%:1, 51-70%:2, 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5. Amennyiben legalább elégséges az osztályzat, illetve a mérési gyakorlatot teljesítette az aláírást megszerezte a hallgató
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Egy évközi zárthelyi dolgozat eredménye adja a gyakorlati jegyet. 5 fokozatú skálán: 0-50%:1, 51-70%:2, 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Wilfred Staud: Gépjárműtechnika, OMÁR könyvkiadó, Székesfehérvár, ISBN 963 85108 03.
2.Vermes Ágoston: Járműszerkezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp
3. Robert L. Mott Machine Elements in Mechanical Design, Pearson Education Ltd. ISBN 0131911295
4.
5.