Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Általános járműgéptan; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Általános járműgéptan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET701-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Rézsó Ferencné mesteroktató, Dr. Sarka Ferenc egyetemi docens, Dr. Jálics Károly egyetemi docens, Némethné Nándori Zénáb tanszéki mérnök
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Ismerkedés a különféle járművekkel, alapvető fizikai mennyiségek és törvényszerűségek alkalmazása a gyakorlatban


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

1. Mértékegységek, prefixumok, dimenzió analízis. Járművek egyenesvonalú állandó sebességű mozgása. Foronómiai görbék. Példák az egyenes vonalú egyenletes mozgás témaköréből.

2. A járművekre ható erők. Mechanikai munka haladó mozgás esetén. Súrlódás és gördülés. A súlyemelés munkája, a helyzeti energia. Feladatok az egyenes vonalú egyenletes mozgás témaköréből.

3. Járművek lejtőmozgása, teljesítmény haladó mozgás esetén. Egyenletesen változó sebességű mozgás. Feladatok az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás témaköréből.

4. Az energia megmaradásának törvénye, zárt mechanikai rendszerben. A gyorsító és tehetetlenségi erő. A forgó mozgás menetábrái. A forgó mozgás jellemzői. A forgatónyomaték munkája és teljesítménye. Feladatok a forgó mozgás témaköréből. 1. mérési gyakorlat (mozgó súrlódási tényező meghatározása)

5. A tehetetlenségi nyomaték. A forgó mozgás dinamikai alapegyenlete. Egyenletesen gyorsuló forgó mozgás, a gyorsulás jellemzői. Jármű mozgása döntött kanyarban.

6. A hatásfok, a gépek veszteségei, az energia ábra. A hatásfok változó terhelésű üzemben. Változó veszteség teljesítmény összetevői. Példák a hatásfok meghatározására

7. A nyugvó folyadék, a hidrosztatika alapegyenlete. Egyenletesen áramló folyadék energiája. A Bernoulli-egyenlet ideális folyadékra. A folytonossági tétel. A vízsugár erőhatása. Példák. 1. zárthelyi

8. Valódi folyadékok, a viszkozitás. Áramlási veszteségek. A Bernoulli-egyenlet veszteséges esetre. 2. mérési gyakorlat (áramlási veszteségek mérése)

9. Gépek periodikus mozgásai. Kulisszás hajtómű, forgattyús hajtómű. A mozgásjellemzők meghatározása. A hajtóművek főbb típusai. A lendítőkerék, az egyenlőtlenségi fok. Példák.

10. Hajtásrendszerek. Dörzshajtás. Rugalmas hajtás. Fogaskerékhajtás.

11. Fékek, egypofás és kétpofás fék. Szalagfékek. 3. mérési gyakorlat (Fogaskerékszivattyú szállítóképessége és volumetrikus hatásfoka) 2. zárthelyi

12. Összegző és differenciál szalagfék.

13. Rugók. A rugókarakterisztika. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt rugó rugóállandója. Gyakorló feladatok rugókra

14. A félév tananyagának összefoglalása. Összetett feladatok megoldása. Ismétlés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadások és gyakorlatok folyamatos látogatása, a kidolgozott
zárthelyi feladatok külön-külön minimum elégséges szintű minősítése, a méréseken való aktív részvétel, azok teljesítése,
a jegyzőkönyvek leadása.
- A félév során 2 db zárthelyi feladat lesz, melyek időpontjait a "Gépészmérnöki alapismeretek" c. tárgy ütemterve tartalmazza.
(Azonban az itt előirányzott időpontok a zárthelyi ütemterv félév eleji központi összesítésekor változhatnak. Ezt az összesített
zárthelyi ütemtervet a kari honlapon (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/ ) az Oktatás-Alap, mester, kiegészítő-Nappali
útvonalon lehet elérni, illetve az előadáson kihirdetésre kerül.)
- A zárthelyi feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
- Az elégtelen zárthelyi feladatok javítása, a nem megírt zárthelyik pótlása szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzé-
se mellett engedély nélkül lehetséges. Szorgalmi időszakon túl az aláírás pótlásához engedély szükséges, aláírás pótló zárthelyi
sikeres teljesítése mellett.
- A félév során 3 db mérés is lesz. A mérések teljesítése az aláírás feltétele. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
mérések egyszeri alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszakon túl a mérések nem pótolhatók.
- Az aláírás megszerzését a zárthelyi feladatok minősítése, az órák aktív látogatása, valamint a mérések teljesítése alapján
tanszéki bizottság állapítja meg.
- Abban az esetben, ha a zárthelyi feladatok egyes hallgatóknak kimagaslóan jól sikerülnek (mind a 2 zárthelyi feladat jeles),
valamint a hallgató a gyakorlati órákat rendszeresen látogatta, és a méréseket is kimagaslóan teljesítette, a tanszék jeles vizsgajegyet
ajánlhat meg.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A félévközi és vizsgazárthelyik értékelése: az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét az írásbeli és szóbeli, és a félévközi munka adja. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Zobory István: Általános Járműgéptan, BME jegyzet, 2012.

Reza N. Jazar: Vehicle Dynamics, 2. kiadás, Springer New York, 2014.

R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics, 14. kiadás, Pearson Education Inc, 2016.

Ajánlott irodalom:

P. Sandori: The Logic of Machines and Structures (Dover Books on Engineering) Dover 2016. 

F. Koenigsberger, J. Tlusty: Machine tool structures, Pergamon Press, Oxford, 1970.