Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Tribológia alapjai/Szerszámgépek tribológiája; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Tribológia alapjai/Szerszámgépek tribológiája
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET075-B
Levelező: GEGET075-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Szávai Szabolcs egyetemi docens
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kenés, kopás, súrlódás főbb jelenségeinek ismertetése, a tribológiai jellemzők megismerése csapágyak esetén, tömítési, tervezési és méretezési kérdések.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

1. Mi a tribológia? Tribotechnika. A tribológiai rendszer. Súrlódás és kopás fajtái. Nyugalmi és mozgó súrlódás. A súrlódási tényező és az azt befolyásoló tényezők1. Mi a tribológia? Tribotechnika. A tribológiai rendszer. Súrlódás és kopás fajtái. Nyugalmi és mozgó súrlódás. A súrlódási tényező és az azt befolyásoló tényezők
2. A viszkozitás, a viszkozitási tényezőket befolyásoló jellemzők. A viszkozitás mérése rotációs viszkoziméterrel
3. A kenőanyagok alkalmazásának célja, csoportosításuk. A kenőolajok és a kenőolajokkal szemben támasztott követelmények. Az adalékanyagok. Kenőzsírok.
4. A Stribeck-diagram felépítésére. A folyadéksúrlódás kialakulása. A hidrodinamikai erők keletkezésének feltételei. A síkfelület siklómozgása következtében kialakuló folyadéksúrlódási jellemzők
5. A kenőfilm gyakorlati megvalósításának lehetőségei. Állandó terhelésű és állandó csúszósebességű ékhatású sík felületpárok. Hidrodinamikus saru kialakítások. A Reynolds-egyenlet, és annak megoldásai egyszerű síkfelületek esetén. A terhelési szám, súrlódási szám és átáramlási szám.
6. Az állandó terhelésű és állandó fordulatszámú henger siklófelületű hidrodinamikus csapágyak sebesség- és nyomáseloszlása. A Reynolds-egyenlet megoldása hengerkoordinátarendszerben.
7. A csapágyban időegység alatt keletkező hőmennyiség számítási módszere. A hőegyensúly egyenlet. A környezetnek időegység alatt átadódó hőmennyiség számítása.
8. A hidrodinamikai elven működő siklócsapágy tervezése, önálló feladatmegoldás
9. Hidrosztatikus csapágyak. Tömítőperemes saruk, méretezési feladat.
10. Kombinált axiális és radiális terhelésnek kitett gördülő csapágyak méretezése, méretezési feladat.
11. Változó fordulatszámú és terhelésű csapágyak méretezése, méretezési feladat.
12. Csapágyélettartam maghatározása különböző túlélési valószínűség mellett, méretezési feladat.
13. Kúpgörgős csapágyak méretezési sajátosságai
14. A tribológiai jelenségek gyakorlati jelentősége - gyárlátogatás

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A tárgy lezárásának módja: aláírás, vizsga.
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele: - Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, a félévben egy mérési feladat elvégzése és a mérési jegyzőkönyv határidőre, megfelelő szinten való benyújtása. Az elméleti és gyakorlati órákon minimum 70%-os jelenlét szükséges, melyet a jelenléti ív aláírásával igazolni kell.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A tárgy lezárásának módja: aláírás, vizsga.
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele: - Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, a félévben egy mérési feladat elvégzése és a mérési jegyzőkönyv határidőre, megfelelő szinten való benyújtása. Az elméleti és gyakorlati órákon minimum 70%-os jelenlét szükséges, melyet a jelenléti ív aláírásával igazolni kell.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli. Az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli és szóbeli. Az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető.
Kötelező irodalom:

1. Valasek I., Tribológia, Tribotechnik Kft., Budapest, 2003.
2. Neale, M. J., The Tribology Handbook, Butterworth Heinemann, London, 1995.
3. Dr. Jenei István, Ladányi Gábor: Kenésgazdálkodás, Digitális Tankönyvtár 2003

Ajánlott irodalom:

1. The Design of Rolling Bearing Mountings (Design Examples covering Machines, Wehicles and Equipment), Publ. No. WL 00 200/5 EA, FAG OEM und Handel AG FAG Bearings Limited, Schweinfurt, 1998.
2. The Design of Rolling Bearing Mountings (Design Examples covering Machines, Wehicles and Equipment), Publ. No. WL 00 200/5 EA, FAG OEM und Handel AG FAG Bearings Limited, Schweinfurt, 1998. (http://www.basco.com.pe/fag.htm)