Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

A design alapjai; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
A design alapjai
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET018-B
Levelező: GEGET018-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGET012-B vagy GET004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az elméleti tananyag a bionika illetve biomimetika szakterületeinek megismerésére és a mérnöki gondolkodásba való beépítésére irányul. Fejleszti a problémamegoldó készséget. 

A gyakorlati tananyag és feladatok a vizuális kommunikációt fejlesztik a szabadkézi rajztechnikák gyakorlásán keresztül.


Tudás: Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Tervezési módszerek áttekintése,
A természeti intuíció beépítése a termékfejlesztésbe, 
Természeti analógiák rendszerezése,
Formaalkotó elemek,
Helyváltoztatási elvek,
Szerszámok és eszközök,
Gépszerkezeti elemek,
Teherviselő szerkezetek, 
Korszerű anyagok,
Energia és hulladékgazdálkodás,
Információtechnika,
Szervező elvek,
Prezentációk

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadáson jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon és gyakorlatokon). Feladatok kidolgozása a gyakorlati órán és egy darab személyre szóló tanulmány készítése a tárgyhoz kapcsolódó témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az előadáson jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon és gyakorlatokon). Feladatok kidolgozása a gyakorlati órán és egy darab személyre szóló tanulmány készítése a tárgyhoz kapcsolódó témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Péter József, Dömötör Csaba: Ipari design a fejlesztésben, Miskolc-Egyetemváros, 2011. Elektronikus jegyzet
Dömötör Csaba: Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben 2014. Doktori értekezés
Nachtigall, W.: Bionik: Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und
Naturwissenschaftler Springer Berlin Heidelberg, 2002, ISBN 9783540436607

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.
Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.
Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.
Bartha I.: Ecological design, Malmö, 1989, ISBN 91-7810-081-X