Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Csapágyazások; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Csapágyazások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET078-B
Levelező: GEGET078-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Bihari Zoltán, egyetmi docens, Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGET004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja részletesen megismertetni a hallgatókat a csapágyazások különböző típusaival. Elsajátítani a csapágyak be- és kiszerelésével kapcsolatos ismereteket. Csapágyak károsodási formáinak felismerése és károsodás okának felderítése. Megismerni a csapágyazások karbantartásával kapcsolatos követelményeket. Megtanulni a lézeres tengelybeállító készülék használatát. Továbbá elsajátítani a szíjhajtások beállításának technikáját és a szíjfeszesség beállító készülék használatát.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

1ea: Csapágyazásokról általánosan. Siklócsapágyak és gördülőcsapágyak általános tulajdonságaik. Jellemző felhasználási területük. 1gyak: Korábbi tanulmányok felfrissítése. Csapágyat terhelő erők meghatározásának módja. Csapágy élettartam számítása, módosított élettartam meghatározása. Statikus teherbírás számítása.
2ea: Gördülőcsapágyak károsodása. Károsodások jellemző képe, károsodás oka, megjelenésük okai. 2gyak: Balesetvédelmi oktatás. Csapágyszerelés és karbantartás eszközei és készülékei. Számítási gyakorlat.
3ea: Feszítőhüvelyes és lehúzó hüvelyes csapágyak beépítési és kiválasztási kérdései. Terhelő erők, élettartam, illesztések. 3gyak: Csapágyszerelési gyakorlat. Számítási gyakorlat.
4ea: Kúpgörgős csapágyak beépítési és kiválasztási kérdései. 4gyak: Terhelő erők, élettartam, illesztések. 4gyak: Csapágyszerelési gyakorlat. Számítási gyakorlat.
5ea: Olajnyomás felhasználása a csapágyszerelésben. Drive-up módszer használata. 5gyak: Csapágyszerelési gyakorlat. Számítási gyakorlat.
6ea: Melegítéssel szerelt csapágyak beépítési kérdései. 6gyak: Csapágyszerelési gyakorlat. Számítási gyakorlat.
7ea: Tengelybeállítás és szíjfeszesség beállítása. 7gyak: Tengelybeállítás és szíjfeszesség beállítása, gyakorlat. Számítási gyakorlat.
8ea: zárthelyi dolgozat. 8gyak: Csapágyszerelési gyakorlat. Számítási gyakorlat.
9ea: pót zárthelyi dolgozat. 9gyak: Csapágyszerelési gyakorlat

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása. 51%-tól aláírást szerez elégséges (2). További jegyek: 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása. 51%-tól aláírást szerez elégséges (2). További jegyek: 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi feladatokra kapott osztályzatot egyharmad súllyal beszámítjuk a vizsgajegybe. Vizsgajegy 5 fokozatú. 0-50%:1, 51-70%:2, 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi feladatokra kapott osztályzatot egyharmad súllyal beszámítjuk a vizsgajegybe. Viszgajegy 5 fokozatú. 0-50%:1, 51-70%:2, 71-80%:3, 81-90%:4, 91-100%:5.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: