Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGETSzGyBG_G-B
Levelező: GEGETSzGyBG_G-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGET011-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az egyetemi tanulmányok során elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A hallgatók különböző, általuk választott ipari cégeknél helyezkednek el 6 hetes gyakorlatra a nyári hónapokban. A tapasztalataikról, elvégzett munkájukról beszámoló formájában adnak számot. A hallgatóknak lehetőségük van megismerkedni a munka világával.


Tudás: Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

A 6 hetes szakmai gyakorlat során a hallgatónak egy egyszerű mérnöki feladat megoldásán kell dolgoznia a fogadó vállalat profiljába illeszkedően. Munkájáról szakmai beszámolót kell készíteni. A vállalatnál kijelölt konzulens irányítja a tevékenységet, valamint a gyakorlat végén értékeli a hallgató munkáját.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Szakmai beszámoló készítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kétfokozatú skálán, megfelelt/nem felelt meg értékeléssel
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

-

Ajánlott irodalom:

-