Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógépes géptervezés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógépes géptervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET008-B
Levelező: GEGET008-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGET003-B, GEGET004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gépészeti tervezés korszerű eszközeivel, kialakulásának mérföldköveivel, szoftveres és hardver eszközeivel, elsajátítják a 2D-s és a 3D-s modellezés alapjait, megismerik annak alapvető technikai hátterét. Konkrét tervezési/rajzolási feladatok útján gyakorlatot szereznek egy CAD szoftver alapvető eszközeinek használatában.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
Tárgy tematikus leírása:

1. A tervezés (konstrukció) fogalma. A számítógéppel segített tervezéshez kapcsolódó fogalmak (CAD, CAM, CAE, stb.) jelentése.
2. A gépészeti tervezés folyamata. A számítógép szerepe, alkalmazási lehetősége a tervezés folyamatában.
3. CAxx technológiák integrálása. A számítógépes tervezés hardver eszközei.
4. A számítógépes tervezés szoftverei. 2D-s rajzoló szoftverek jellemzői.
5. Geometriai modellezés. Térgörbe parametrikus megjelenítése. Analitikus görbék.
6. Szplájnok. 2,5D-s modellek. 3D-s modellezés.
7. A huzalváz modell. A felületmodell. Felületelemek. Jellegzetes felületek.
8. Felületek parametrikus leírása. Szabadfelületek.
9. Testmodellezés (térfogati modellezés). A CSG modellezés. A Boole műveletek értelmezése.
10. A B-rep modellezés. Az alaksajátosság alapú modellezés.
11. A parametrikus modellezés.
12. Geometriai transzformációk. Homogén koordináták. Vetítések.
13. Megjelenítés. Takart vonalak eltávolítása. Láthatóságot vizsgáló technikák.
14. Grafikus rendszerek adatbázisai, grafikus rendszerek közötti kapcsolatot biztosító interfészek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Gyakorló feladatok után önálló feladatok megoldására kerül sor, melyek a 2D-s és a 3D-s modellezési ismereteket kérik számon.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorló feladatok után önálló feladatok megoldására kerül sor, melyek a 2D-s és a 3D-s modellezési ismereteket kérik számon.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. Az aláírás megszerzéséhez az önálló feladatoknak legalább elégséges szintűnek kell lenniük. A gyakorlati jegyet az önálló feladatokra adott osztályzatok eredménye adja. Az átlaguk a kerekítési szabályoknak megfelelően határozza meg a gyakorlati jegyet.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. Az aláírás megszerzéséhez az önálló feladatoknak legalább elégséges szintűnek kell lenniük. A gyakorlati jegyet az önálló feladatokra adott osztályzatok eredménye adja. Az átlaguk a kerekítési szabályoknak megfelelően határozza meg a gyakorlati jegyet.
Kötelező irodalom:

1. Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1996.
2. Kátai L. (szerk): CAD tankönyv. Typotex Kiadó. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu
3. Kátai L. (Editor): CAD Book. Typotex Publishing House. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu

Ajánlott irodalom:

Pahl G. - Beitz W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1981.
Encarnaçao J.-Schlechtendal E.G.: Számítógéppel segített tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1987.
Bernhardt, R.: A számítógéppel támogatott tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1989.
Pálma, R.: A számítógéppel segített tervezés alapjai. Veszprémi Egyetem. 1994.