Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Géprajz; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Géprajz
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET002-B
Levelező: GEGET002-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A műszaki rajz a műszaki szakemberek közötti kommunikáció nemzetközi nyelve. A műszaki rajz egy szabályrendszer, melynek elemeit nemzetközi szabványok rögzítik. A tantárgy keretében a gépészet területére érvényes szabályok bemutatására kerül sor. Az általános ábrázolási szabályok mellett ismertetésre kerülnek a legfontosabb gépelemek rajzolási szabályai, valamint a gépszerkesztéshez szükséges különleges megoldások is.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
Tárgy tematikus leírása:

1. Bevezetés. Alapfogalmak. Vetületképzés. Vetítési módok. Nézetek.
2. Metszetek. Szelvények. Anyagok metszeti jelölése.
3. Eltérés a nézetrendtől. Különlegességek.
4. Méretek megadása. Mérethálózat.
5. Csavarmenet ábrázolása és géprajzi megadása. Menetes kötések ábrázolása.
6. Fogazatok ábrázolása. Fogaskerék műhelyrajza.
7. Kapcsolódó fogaskerekek. Lánchajtás.
8. Kilincskerék. Ékkötés. Reteszkötés.
9. Bordás tengelykötés. Gördülőcsapágyak.
10. Mérettűrések. Illesztések. ISO illesztési rendszer.
11. Felületminőség. Érdesség megadása. Hőkezelés, felületkikészítés.
12. Rugók. Csavarrugók műhelyrajza.
13. Hegesztett és forrasztott kötések.
14. Szegecskötés. Ragasztott kötés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 10 rajzfeladatot kell megoldani. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. Az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév során 3 rajzfeladatot kell megoldani. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. Az előadások rendszeres látogatása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A hallgatóknak a vizsgaidőszakban 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

4. Szente J. - Tóth O.: Géprajz (Segédlet). Tankönyvkiadó, Bp., 1987.
5. Nagy G. (szerk.): Gépszerkesztési Atlasz, GTE, Bp. 1991.
6. ISO Standards Handbook: Technical Drawing. Vol. 1. 2002, Ed. 4, 826 p., ISBN 92-67-10370-9.