Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Autóipari áramlás- és hőtechnikai berendezések; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Autóipari áramlás- és hőtechnikai berendezések
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT531-B
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Szabó Szilárd - emeritus professzor
Közreműködő oktató(k): Fodor Béla tanársegéd
Farkas András tanszéki mérnök
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEAHT321-B, GEAHT452-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A gépjárművekben alkalmazott különböző áramlás- és hőtechnikai gépek és azokból felépülő berendezések működési elvének, azok fizikai alapjainak, az üzemüket leíró jellemző paramétereknek, jelleggörbéiknek, szabályozásuknak és kiválasztásuk szempontjainak megismertetése.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit. Ismeri a járműtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Attitűd: Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Körfolyamatok. Energiaátalakítás kompresszorokban. Kompresszorok gépjárművekben. Gázturbinák mint hajtóművek. Hőszigetelés elméleti alapjai és gyakorlata gépjárművekben. Fűtés és hűtéstechnika elméleti alapjai és gyakorlata gépjárművekben. Hőcserélők elméleti alapjai, hőcserélők gépjárművekben. Az áramlástechnikai gépek működésének fizikai alapjai, a gépek különböző szempontok szerinti osztályozása. Dugattyús szivattyúk szerkezete, üzeme, jelleggörbéi, szabályozása. Turbógépek osztályozása, szerkezete, üzeme, jelleggörbéi, szabályozása. Ventilátorok, szivattyúk, nyomatékváltók, csővezetékek gépjárművekben. Fúvókák, injektorok üzeme és alkalmazásuk gépjárművekben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás és a gyakorlati jegy feltétele a félév során írandó egy zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. A pótlás lehetőségeit a mindenkori tantárgyi követelmények tartalmazzák.
Az előadások 60%-án kötelező a részvétel, valamint a gyakorlatok maximum 30%-ról lehet hiányozni!
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
félévközi zárthelyi min 40%, vizsga: 10db minimumtesztkérdésből minimum 8 helyes, ezt követően tételsorból vizsgakérdések húzása, szóbeli vizsga
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

[1] Dr. Szabó Szilárd: Áramlás- és hőtechnikai gépek. Elektronikus előadásvázlat. (Letölthető az E-learning portálról)
[2] Szabó Szilárd: Áramlástechnikai gépek példatár, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, J14-1729
[3] Fülöp, Z.: Kalorikus gépek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. [2] Fülöp, Z.: Gázturbinák, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.
[4] Traupel, W.: Thermische Turbomaschinen. Zweiter Band. 3. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1982.
[5] Bejan, A.: Heat Transfer. John Wiley and Sons, New York, 1993.;

Ajánlott irodalom:

[1] Mike Stubblefield, John H Haynes: Automotive Heating & Air Conditioning Manual Haynes Publishing, 1993, ISBN 1563920719
[2] Steve Rendle: Air Connditioning Systems Techbook, 1999, ISBN 1859605567
[3] Dr. Kováts Miklós: Turbófeltöltés alkalmazása járműmotoroknál, Maróti Könyvkiadó, 2006 ISBN 963900572x
[4] Robert Bosch GmbH szerzői kollektíva: Common Rail befecskendező rendszerek, Maróti Könyvkiadó, ISBN 9639005797