Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET068-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEGET079-B és GEMAN225-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A szakirányon elsajátított ismeretanyag átfogó alkalmazása.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben. Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munka-egészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. Ismeri a terméktervezői szakterülethez szervesen kapcsolódó marketing, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. Ismeri a terméktervezői szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait. Ismeri a szellemi tulajdon kezelésének alapvető szabályait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére. Képes gyakorlati problémák tapasztalati úton való megoldásán keresztül új ismeretek elsajátítására. Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére. Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, modellezési elveit és módszereit. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes meghibásodások okainak feltárására, azok elhárítására irányuló intézkedések kiválasztására. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és legalább egy idegen nyelven. Magyarul és legalább egy idegen nyelven ismeri és alkalmazza szakmaterületének nyelvezetét, speciális kifejezéseit. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani. Képes projektek kezdeményezésére, összeállítására és kivitelezésére team munkában, elsősorban multidiszciplináris környezetben. Képes a tervezési projekteket a tervezési módszerek alkalmazásával elemezni és az alkalmazott munkameneteket módszertanilag megindokolni.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az egyéni konzultációkon való aktív részvétel, továbbá az egyéni feladat minimum jó szintű teljesítése. A jó szint azt jelenti, hogy a szakdolgozatnak mind az írásos része, mind a tervdokumentációk minimum 90%-os készenléti állapotban kell, hogy legyenek a végzős hallgatók szorgalmi időszakának utolsó napján.

Az elégtelen feladat csak akkor javítható, ha a hallgató legalább négy egyéni konzultáción részt vett.

Jeles gyakorlati jegyet akkor szerezhető, ha a szakdolgozat a végzős hallgatók szorgalmi időszakának utolsó napján vagy teljesen készen van, vagy csupán apróbb módosítások, javítások vannak hátra. Ennek mértékét a konzulensek és a tárgy mindenkori felelőse közösen dönti el.

A Szakdolgozat készítés című tárgyból szerzett gyakorlati jegy nem befolyásolja a szakdolgozat bírálóját, illetve a záróvizsga-bizottság előtt a védésen elérhető eredményt.

A feladatokat elővédés keretében a hallgatóknak kötelezően be kell mutatni egy PowerPoint-os előadás formájában a szakdolgozat beadásának az Egyetemi honlapon a féléves ütemtervben feltűntetett, központilag meghatározott napján a Gép- és Terméktervezési Tanszéken.

Az elővédésen való részvétel minden szakdolgozat író hallgató számára kötelező, ez a szakdolgozat beadhatóságának az egyik feltétele. Így tehát az aláírás pótlás időpontja megegyezik az elővédés időpontjával. Amennyiben ekkor a Tanszéki Bizottság úgy ítéli meg, hogy a maximum két hetes halasztási időszakban a dolgozat már nem készül el, úgy a hallgató elégtelen gyakorlati jegyet kap, az adott félévben már semmilyen engedéllyel nem adhatja be a dolgozatát
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A jó szint azt jelenti, hogy a szakdolgozatnak mind az írásos része, mind a tervdokumentációk minimum 90%-os készenléti állapotban kell, hogy legyenek a végzős hallgatók szorgalmi időszakának utolsó napján.

Az elégtelen feladat csak akkor javítható, ha a hallgató legalább négy egyéni konzultáción részt vett.

Jeles gyakorlati jegyet akkor szerezhető, ha a szakdolgozat a végzős hallgatók szorgalmi időszakának utolsó napján vagy teljesen készen van, vagy csupán apróbb módosítások, javítások vannak hátra. Ennek mértékét a konzulensek és a tárgy mindenkori felelőse közösen dönti el.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Kamondi, L., Sarka, F., Takács, Á.: Fejlesztés-módszertani ismeretek, Miskolc-Egyetemváros, 2011., elektronikus jegyzet, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_02_ebook_fejlesztes_modszertani_ismeretek/adatok.html
Macsuga J., Paripás B., Dömötör Cs.: Fénytan, színdinamika, Miskolc-Egyetemváros, 2011., elektronikus jegyzet, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_02_ebook_fenytan_szindinamika/G4_02_fenytan_szindinamika_1_1.html
Altshuller, G. S.: 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation, Technical Innovation Center, 2002