Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált terméktervezés III.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Integrált terméktervezés III.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET061-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEGET059-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag a bionika illetve biomimetika szakterületeinek megismerésére és a mérnöki gondolkodásba való beépítésére irányul. Fejleszti a problémamegoldó készséget. Rávilágít a természetben fellelhető megoldások mérnöki gyakorlatba illesztésének lehetőségeire. Megismerteti a hallgatókat a különböző mérnöki területek példáival.


Tudás: Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben.
Képesség: Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1 Tervezési módszerek
2 A természeti intuíció beépítése a termékfejlesztésbe
3 A biomimetika algoritmusai
4 Természeti analógiák rendszerezése
5 Formaalkotó elemek
6 Helyváltoztatási elvek
7 Szerszámok és eszközök
8 Gépszerkezeti elemek
9 Teherviselő szerkezetek
10 Korszerű anyagok
11 Energia és hulladékgazdálkodás
12 Információtechnika
13 Szervező elvek
14 Prezentációk

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadáson jegyzet készítése (aktív részvétel az előadásokon és gyakorlatokon). Egy darab személyre szóló tanulmány készítése a tárgyhoz kapcsolódó témakörben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy a féléves részteljesítmények osztályzattal kifejezett értékelésének súlyozott átlaga:
a gyakorlati órákon való aktív részvétel (10%), az egyéni feladattal kapcsolatos kutatási eredmények (25%), az elkészült koncepcionális tervek minősége (30%) és a beadott feladat és prezentációk színvonala (35%) a zárójelben feltüntetett százalékban számít be. A súlyozott átlag a kerekítési szabályok szerint határozza meg a gyakorlati jegyet.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Péter József, Dömötör Csaba: Ipari design a fejlesztésben, Miskolc-Egyetemváros, 2011. Elektronikus jegyzet
Dömötör Csaba: Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben 2014. Doktori értekezés
Nachtigall, W.: Bionik: Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und
Naturwissenschaftler Springer Berlin Heidelberg, 2002, ISBN 9783540436607

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.
Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.
Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.
Bartha I.: Ecological design, Malmö, 1989, ISBN 91-7810-081-X