Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET079-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A szakirányon elsajátított ismeretanyag átfogó alkalmazása.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben. Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munka-egészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. Ismeri a terméktervezői szakterülethez szervesen kapcsolódó marketing, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. Ismeri a terméktervezői szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére. Képes gyakorlati problémák tapasztalati úton való megoldásán keresztül új ismeretek elsajátítására. Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére. Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, modellezési elveit és módszereit. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes a tervezési projekteket a tervezési módszerek alkalmazásával elemezni és az alkalmazott munkameneteket módszertanilag megindokolni.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

A módszeres fejlesztési, tervezési tevékenység fejlesztése, termékváltozatok értékelése, kiválasztása. Használati eszköz és csomagolásának tervezése, dokumentálása és modelljének elkészítése.
Kisgép tervezése vagy továbbfejlesztése. Változatok tervezése. Látványterv és konstrukciós összeállítási rajz készítése, a kritikus alkatrészek megtervezése. A módszeres fejlesztési, tervezési tevékenység kialakítása, termékváltozatok értékelése, kiválasztása. Használati eszköz és csomagolásának tervezése, dokumentálása és modelljének elkészítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az egyéni konzultációkon való aktív részvétel. A tárgy keretein belül elvégzett feladatokról a 12.oktatási héten félév végi beszámolón kell számot adni a Gép- és Terméktervezési Tanszéken 5-10 perces kivetítéssel segített prezentációban.
A dolgozatokat a témavezetővel egyeztetett formában (kinyomtatott-lefűzött és/vagy elektronikusan: PDF és DOCX) legkésőbb a beszámoló kezdete előtt a témavezetőnek (illetve elektronikusan a tárgyfelelősnek/tárgyjegyzőnek) el kell juttatni. A tárgyfelelős/tárgyjegyző a jegyeket a hallgatók konzulenseivel közösen állapítja meg. A dolgozatokra osztályzat csak abban az esetben adható, ha az előadást is megtartotta a hallgató. Amennyiben a konzulens a beszámoló előtt nem kapja meg a dolgozatot, akkor az már csak a halasztási díj kifizetésével adható be.

Halasztási díjjal az utolsó oktatási hétig beadható és pótbeszámoló keretén belül megvédhető a dolgozat.

Amennyiben ekkorra sem sikerül elkészíteni a feladatot, az aláíráspótlási időszak utolsó napján reggel 8 órakor tart a Tanszék egy utolsó beszámolót. Ha elkészül a feladat, akkor az megvédhető, és a tárgyból megszerezhető a gyakorlati jegy. Aláíráspótlási időszakra csak az a hallgató halaszthatja a feladatot, aki az utolsó tanítási héten a tantárgy órarend szerinti időpontjáig bemutatja az addig összeállított anyagot és a tárgyfelelős/tárgyjegyző a hallgató konzulensével egyeztetve úgy értékeli, hogy az aláíráspótlási időszak alatt még elvégezhető a hátralévő munka.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A tárgyfelelős/tárgyjegyző a jegyeket a hallgatók konzulenseivel közösen állapítja meg. A dolgozatokra osztályzat csak abban az esetben adható, ha az előadást is megtartotta a hallgató. Amennyiben a konzulens a beszámoló előtt nem kapja meg a dolgozatot, akkor az már csak a halasztási díj kifizetésével adható be.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Kamondi, L., Sarka, F., Takács, Á.: Fejlesztés-módszertani ismeretek, Miskolc-Egyetemváros, 2011., elektronikus jegyzet, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_02_ebook_fejlesztes_modszertani_ismeretek/adatok.html
Macsuga J., Paripás B., Dömötör Cs.: Fénytan, színdinamika, Miskolc-Egyetemváros, 2011., elektronikus jegyzet, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_02_ebook_fenytan_szindinamika/G4_02_fenytan_szindinamika_1_1.html
Altshuller, G. S.: 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation, Technical Innovation Center, 2002