Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

A szellemi tulajdon jogvédelme; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
A szellemi tulajdon jogvédelme
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET299-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgyat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kollégái tartják, céljuk, hogy a hallgatókat megismertessék a szellemi tulajdonvédelem alapismereteivel. Egy pályázat keretében, amelyet szintén a Hivatal ír ki minden évben, a hallgatóknak lehetőségük van a szakdolgozatukban/diplomamunkájukban megmutatni, hogy az órákon elsajátított ismeretanyagot, sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban. A tantárgy feltételeit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozza meg.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés a szellemi tulajdon védelme fogalomkörébe. Szerzői jog hazai és nemzetközi intézményei (állami, közhatalmi szervezetek, szerző és szomszédos jogok kezelését végző egyesületek, szerzői jog szakértő testület, egyeztető testület). Szerzői jogdíj. Szabadalmi jog. Általános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésről. Védjegyjog (védjegyoltalom, a védjegyek fajtái, védjegyhasználat, jogok érvényesítése). Használati mintaoltalmi és formatervezési mintaoltalmi jog. Iparjogvédelmi tájékoztatás, kutatási gyakorlatok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
előadások rendszeres látogatása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Legfeljebb 2 előadásról hiányozhat a hallgató, orvosi igazolás ellenében. A vizsgadolgozat értékelése ötfokozatú skála szerint történik. A dolgozat 12db tesztkérdésből áll. Értékelése: 12 jó válasz: jeles, 10-11 jó válasz: jó, 8-9 jó válasz: közepes, 7 jó válasz: elégséges, 0-6 jó válasz: elégtelen.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

1. Dr. Török, F.- Dr. Molnár, I.- Siklós, K.- Ujvárosi, J.: Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv. Kiadja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2011.
2. Végh, L. – Dr. Gonda, I. – Szöllősi, G. – Bretz, L. – Dr. Belényi, A.: Iparjogvédelem. Kiadja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2012.
3. Faludi, G. – Gyertyánfy, P. - Vékás, G. – Lontai, E.: Polgári jog-Szerzői jog és Iparvédelem, ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2017.

Ajánlott irodalom:

1. Kulcsár, E.-Munkácsi, P.: A szerzői jog hazai és nemzetközi intézményei. MSZH, Budapest, 2004. pp:1-22.
2. Dombi, I.-Zoltán, A.: Általános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésről. MSZH, Budapest, 2005. pp:1-30.
3. Kiss, Z.: Szerzői jogdíj. MSZH, Budapest, 2005. pp:1-30.
4. Formatervezési minta. Kézirat. MSZH, Budapest, 2006. pp:1-10.
5. Wiseman, I. – Musker, D.: The Community designs handbook, London : Sweet & Maxwell, 2013.
6. Musker, D.: The Community design law: principles and practice, London : Sweet & Maxwell, 2002.
7. Suthersanen, U.: Design Law in the European Union, London : Sweet & Maxwell, 1999.