Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Arculattervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Arculattervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET049-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGET047-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari- termék és formatervező hallgatók számára az iparban, az üzleti életben elengedhetetlen, PR ( public relations) fogalma és tervezési szabályainak ismertetése. Cégarculat és termékarculat, a termék és arculat összefüggéseinek elemzése. A korszerű arculattervezés esztétikájának megismerése. Tipográfiai ismeretek. A betű esztétikája.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. Ismeri a szellemi tulajdon kezelésének alapvető szabályait.
Képesség: Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Képes projektek kezdeményezésére, összeállítására és kivitelezésére team munkában, elsősorban multidiszciplináris környezetben.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

1. Arculatelmélet. Az arculat megjelenése, alapfogalmak.
2. Az image és az arculat fogalmának elkülönítése, az image fajtái, a tudatosan kialakított image.
3. Az arculat fejlődése, funkciói (Corporate Identity). Az arculatépítés alkotóelemei.
4. A tartalom és a design az arculatban. A vizuális identitás. Az arculati kézikönyv felépítése.
5. Tipográfiai alapismeretek. Az írás kezdetei. Történelem előtti idők, az ókor és a középkor.
6. A XIX. sz. hanyatló betűkultúrája, a betűművészet megújulása, az alkalmazott betűművészet.
7. A tipográfia alkotóelemei, a térközök hierarchiája és optikája. Az egalizálás és a betűtorzítás.
8. Az illusztráció, a képméretezés, a képtördelés, a kompozíció problémái.
9. Modulhálós tipográfiai tervezés.
10. A digitális képek jellemzői, színredszerek, grafikus formátumok.
11. A kiadványtervezés, a szlogentől a könyvig, a kiadvány belső struktúrája.
12. A korszerű arculattervezés esztétikai alapjai.
13. Saját arculatterv összeállítása az eddig grafikai-tervezési munkákból.
14. Intézeti, egyetemi arculatterv készítése. (kisarculat).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1. Elméleti teszt az előadások anyagából (30%)
2. Gyakorlati feladatok: (70%)
- jegyzet készítés és formázott önéletrajz: 10%
- image vizsgálat ( márka, cég, személy stb.): 10%
- arculattervezés: 20%
- inicialé tervezés: 15%
- poszter, plakát tervezése: 15%
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az elégséges jegy megszerzéséhez összességében 70% elérése szükséges.
az előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel,
- a határidős és szorgalmi feladatok elkészítése,
- a gyakorlati foglalkozásokon a tanári korrektúrának megfelelő feladatvégzés. Ötfokozatú skála szerint, a zárthelyinek, a féléves feladatnak, illetve a beszámolónak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi munkára kapott osztályzat egyharmad súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsga minősítése is ötfokozatú minősítés szerint történik: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Szántó Tibor. A betű. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986.
Szeles Péter: A hírnév ereje (Arculatelmélet). Alapítvány a Public Relations fejlesztéséért, Bp. 2001.
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 2 ( szöveg ). Novella Kiadó, Bp. 2001.
Loewy Raymond: Industrial Design (1979) ISBN 0-87951-260-1

Ajánlott irodalom:

Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 3 (illusztráció). Novella Kiadó, Bp. 2002.
Ambrose Harris Layout . Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Bp. 2010.
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítogéppel. Osiris, Bp. 2004.
Johnston Edvard (1990). Decoration and Practice. Tenspeed. ISBN 0-89815-401-4.