Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Zajvédelmi alapismeretek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Zajvédelmi alapismeretek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET071-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt, mesteroktató
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A zajvédelem fontosságának megismertetése a hallgatókkal. Zajvédelem története az ókortól napjainkig. A műszaki akusztika alapfogalmai, alapösszefüggések ismertetése. Egyszerű számpéldák megoldása. Az elmúlt évtizedekből való esettanulmányok ismertetése, megbeszélése. Önálló gyűjtőmunka szabadon választott témában.


Tudás: Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munka-egészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Képes meghibásodások okainak feltárására, azok elhárítására irányuló intézkedések kiválasztására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
Autonomia és felelősség: Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:

Zajvédelem története. A zajvédelem szükségessége. Hanghullámok, terjedési sebesség, hullámegyenlet. Hangterek. Szintek, műveletek szintekkel. Fiziológiai hatások. Előírások és ajánlások. Átvezetés, hanggátlás, hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Egyszerű példák megoldása közösen és egyénileg. Prezentáció készítése és előadása megadott témákban 10-10 oldal terjedelemben gyűjtőmunka alapján.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi alapján, valamint egy gyűjtőmunka és prezentáció.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1 db zárthelyi valamint a gyűjtőmunka és prezentáció alapján megajánlott vizsgajegy adható. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Bihari Zoltán, Tóbis Zsolt, Sarka Ferenc: Akusztika és rezgéstani minősítés: Gyakorlati útmutató az akusztikai és rezgéstani mérések elvégzéséhez, Miskolc: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.
2. Kováts A.: Zaj és Vibráció, Diagnosztika jegyzet, Miskolci Egyetem, 2008.
3. Dömötör Ferenc, Bihari Zoltán, Gergely Mihály, Kováts Attila, Tóbis Zsolt (szerk.): Rezgésdiagnosztika II. kötet, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2010. (ISBN:978-963-9915-43-5)
3. Berry, J. E. : Advanced Vibration Diagnostic and Reduction Techniques, Technical Associates of Charlotte, Inc.

Ajánlott irodalom:

1. Beranek, L. L.: Zajcsökkentés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dömötör Ferenc, Gergely Mihály, Kováts Attila (szerk.): Rezgésdiagnosztika I. kötet, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2008. (ISBN:978-963-87780-0-0)
3. Niemann, G.: Maschinenelemente, Band I., Springer Verlag, 1981.
4. Kováts A.: Zaj- és rezgésvédelem. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1995.